Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

Zoznam VZN

Rok 2020
01/2020 Všeobecné záväzné nariadenie obce Čavoj č.01/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rok 2019
01/2019 VZN č. 1/2019 k miestnym daniam
02/2019 VZN č. 2/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v obci Čavoj
03/2019 Dodatok č.2 k Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 3/2012 k o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovate
04/2019 VZN č. 4/2019 o miestnych daniach

Rok 2018
01/2018 VZN - BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA PREVÁDZKARNE IOM OBCE ČAVOJ

Rok 2017
01/2017 VZN č. 1/2017 o podmienkach chovu a držania psov na území obce Čavoj
02/2017 VZN č. 2/2017 o vymedzení miesta na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
03/2017 VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Rok 2016
01/2016 VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na územi obce Čavoj
02/2016 VZN 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
03/2016 VZN 3/2016 o miestnych daniach

Rok 2015
01/2015 VZN o miestnych daniach
02/2015 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
03/2015 VZN o zápise detí do Základnej školy s materskou školou od roku 2016
04/2015 VZN č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj
04-01/2015 Dodatok č.1 k VZN č.4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj

Rok 2014
01/2014 VZN č.1/2014 o nakladní s komunálnymi odpadmi
02/2014 VZN č.2/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpad

Rok 2013
01/2013 VZN č.1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Čavoj na úseku školstva

Rok 2012
01/2012 VZN č.1/2012 o regulácii podnikateľskej činnosti a určení pravidiel predaja a času prevádzky služieb na území obce Čavoj
02/2012 VZN č.2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Čavoj
03/2012 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
03-01/2012 Dodatok č. 1 k VZN Obce Čavoj č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavo
04/2012 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku

Rok 2011
01/2011 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO
02/2011 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku

Rok 2010
01/2010 VZN o určení výšky dotácie na prevádzky a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na rok 2010

Rok 2009
01/2009 VZN č.1/2009 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Čavoj
01-01/2009 Dodatok č.1 k VZN č.1/2009 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Čavoj
01-02/2009 Dodatok č.2 k VZN č.1/2009 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Čavoj
02/2009 VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu
03/2009 VZN o miesntych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
04/2009 Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2009
04/2009 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čavoj

Rok 2008
04/2008 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO

Náhodná fotografia