Zoznam dokumentov


ZMLUVY - rok 2024

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
14.05.20242024Združenie urbáru pozemkové spoloNájomná zmluva na nebytové priestory36123552
13.05.2024Anna GážikováKúpna zmluva na parcele registra C KN, katastrálne územie Čavoj- par.č. 3028/12 zas. plocha a nádvorie -8 m2 a par.č. 3147/18 vodná plocha -1 m2.
04.04.20241424 135Dobrovoľná požiarna ochrana SRZMLUVA č. 1424 135 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle S 51 Občianskeho zákonníka 00177474
04.04.20245190056868Komunálna poisťovňa a .s.Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 31595545
04.04.2024SITB-002-2023/001352-013Ministerstvo vnútra SRDarovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-013 uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 7 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov00151866
02.04.2024Emil HalaškaZÁMENNÁ ZMLUVA uzavretá v zmysle § 611 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
02.04.202424/12/054/20Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PrievidzaDohoda číslo: 24/12/054/20 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci30794536
26.02.202401/2024Last solution s.r.o.Zmluva o dielo na projekt „Vybudovanie oddychovej zóny v obci Čavoj“5025093
19.02.2024Dodatok č. 20VEPOS, s r.o.Dodatok č.20 k zmluve o zneškodnení odpadu uzatvorená podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. - obchodného zákonníka v platnom znení31610374
18.02.2024134/2024Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SRDohoda o splátkach č. 134/202450349287
06.02.20242/2024TEDOS, spol. s r.o.Zmluva č. 2/2024 o nakladaní s komunálnym odpadom31449450
06.02.2024Dodatok č.1Slovak Telekom a.s.Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku uzatvorenej dňa 17.02.200435763469
30.01.2024DÚ 1/2023ORAVEX SLOVAKIA s.r.o.Zmluva o pôžičke36 788 350
03.01.2024Z-O/2024TZKO/313ELEKOSZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A NEOBALOVÝCH VÝROBKOV č. Z-0/2024/TZKO/313: 37857690

ZMLUVY - rok 2023

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
29.12.20232023/571Ministerstvo financií SRZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 2023/57100151742
14.12.2023Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerovTextilEco a.s., organizačná zložkaZmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov44882033
13.12.20233596/2023MAGNA ENERGIA a.s.Dodávka elektrickej energie na dobu od 1.1.2024 do 31.12.202435743565
27.11.2023Zámenná zmluva 1/2023Dávid Noskovič, Nikola JajcayovaZámenná zmluva uzavretá v zmysle §611 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
13.11.202323/12/010/9ÚPSVR PrievidzaD O H O D A č. 23/12/010/9 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, písm. a) ods. 4, ods. 10, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov30794536
07.11.2023271/2023Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 27100 318 035
26.10.2023Dodatok č. 2Komunálna poisťovňa a .s.Dodatok č. 2 k PZ číslo: 441901504331595545
18.10.2023Dodatok č. 1Komunálna poisťovňa a .s.Dodatok č. 1 k PZ číslo: 4419015043 31595545
25.09.202323/12/054/278UPSVR PrievidzaD O H O D A Číslo: 23/12/054/278 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci 30794536
11.09.2023Anton Adamčík, Mgr. Lenka PíšováKúpna zmluva na pozemky registra C KN, parc.č. 337/9, trvalý trávny porast o výmere 128 m2 a parc.č. 337/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2.
15.08.2023IROP-CLLD-W965-512-003-001Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOVZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU42025052
15.08.2023IROP-CLLD-W965-512-003-001Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOVPríloha č. 1 k Zmluvy o poskytnutí Príspevku - VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 42025052
15.08.2023IROP-CLLD-W965-512-003-001Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOVPríloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí Príspevku - PREDMET PODPORY42025052
15.08.2023IROP-CLLD-W965-512-003-001Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOVPríloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí Príspevku - Rozpočet projektu 42025052
09.08.20232023/0468Trenčiansky samosprávny krajZMLUVA č. 2023/0468 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 36 126 624
11.07.20233/2023ORAVEX SLOVAKIA s.r.o.Zmluva o dielo č. 3/2023 - ZNAČENIE A BUDOVANIE DOPLNKOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY NÁUČNEJ CYKLOTURISTICKEJ TRASY, K.Ú ČAVOJ36788350
30.06.2023251VO/03/2023/EL-KSVOZdruženie miest a obci, región JE Jaslovské BohuniceZmluva o zabezpečení výkonu verejného obstarávania na nákup elektrickej energie31826385
29.06.20231-805401751847 Slovak Telekom a.s.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - kúpna zmluva na zariadenie 35763469
29.06.20239/2023TEDOS, spol. s r.o.ZMLUVA č. 9/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov 31449450
29.06.2023RA-SNCA/20200614Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyZmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať42156424
02.06.20232023Milan HrubinaZmluva o dobrovoľníckej činnosti
29.05.2023232/2023Obec ČavojNájomná zmluva n ahrob. miesto č. 23200 318 035
22.05.2023DODATOK č.1 K DOHODE číslo: 23/12/0534/38 ÚPSVR PrievidzaDODATOK č.1 K DOHODE číslo: 23/12/0534/38 30794536
11.05.2023273/2023Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 27300 318 035
03.05.20231423142Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR00177474
03.05.20232023eSYST, s.r.o. LICENČNÁ ZMLUVA na používanie softwaru TENDERnet. 50139088
31.03.20235190054044Komunálna poisťovňa a.s.Úrazové poistenie k dohode č.23/12/054/3831595545
30.03.202323/12/054/38ÚPSVR PrievidzaDohoda č. 23/12/054/70 - Podpora udržania pracovných návykov30794536
30.03.2023Dodatok č.1ÚPSVR PrievidzaDodatok č. 1 k dohode č. 22/12/010/2330794536
27.03.202301/2023ORAVEX Slovakia s.r.o. ZMLUVA O DIELOČ. 01/2023 na projekt „BUDOVANIE VODOZÁDRZNÝCH OPATRENI V OBCI ČAVOJ“. 36788350
22.03.2023ZLP-VT-2023-0344DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Zmluva o prevode výpočtovej techniky ZLP-VT-2023-034445736359
10.03.20231/2023JUDr. Anna GulášováDarovacia zmluva na finančné prostriedky
01.03.20232023001Ľubomír Ludvik WINDOORSZmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom37655264
01.03.20235190052489Komunálna poisťovňa a.s.Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu 31595545
24.02.202323/12/054/38ÚPSVR PrievidzaDohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ 23/12/054/38 30794536
14.02.2023374/2023Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 374.00 318 035
14.02.2023441/2023Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 441.00 318 035
25.01.2023Dodatok č. 19VEPOS, spol.s.r.o.Dodatok č. 19 k zmluve o zneškodnení odpadu, uzatvorená podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. - obchodného zákonníka v platnom znení31610374
23.01.202320-300-2023Slovenský hydrometeorologický ústavZmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete na parc. č. 304800156884

ZMLUVY - rok 2022

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
09.12.2022Scholaris, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb " Budovanie vodozádržných opatrení v obci Čavoj - externé projektové riadenie"46324844
29.11.2022ZML-3-63/2021-230Štatistický úrad SRDarovacia zmluva 00166197
18.11.2022OPKZP-PO2-SC211-2020-62/83Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/83 na projekt "Budovanie vodozádržných opatrení"42 181 810
14.11.2022ZoD 1/2022ORAVEX SLOVAKIA s.r.o.Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení36788350
11.11.2022DOS/KŽP-PO4-SC411-2017-36/P643Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Dohoda o splátkach s odkladom prvej splátky, číslo dohody: DOS/KŽP-PO4-SC411-2017-36/P64342 181 810
02.11.2022146/2022Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 14600 318 035
31.10.202287/2022Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 8700 318 035
27.10.2022Dodatok č. 1 k Zmluve č. POD 12/2022Slovenská agentúra životného prostreDodatok č. 1 k Zmluve č. POD 12/2022 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny00626031
26.10.202212/2022SSlovenská agentúra životného prostrediaZmluva č. POD 12/2022 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie - na projekt Náučný a zážitkový chodník v obci Čavoj00626031
26.10.202222/12/010/23UPSVR PrievidzaDohoda č. 22/12/010/23 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, §26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov30794536
26.10.202222/12/012/33UPSVR PrievidzaDohoda č. 22/12/012/33 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov30794536
18.10.2022370/2022Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 37000 318 035
30.09.2022Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o grantovom účte.31575951
19.09.20222022Ján VaškoNájomná zmluva na prac. č. 3056/1
19.09.20223/2022Oliver KocánDarovacia zmluva 3/2022
30.08.2022524/2022Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 524.00 318 035
15.08.2022531/2022Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 53100 318 035
21.07.20222/2022Marián FicelDarovacia zmluva 2/2022
08.07.20222/2022Gemerterm-projekcia s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb 02/2022 uzatvorená podľa § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 v platnom znení36643998
29.06.20221/2022JUDr. Anna GulášováDarovacia zmluva
16.06.20229/2022Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 900 318 035
13.06.2022406/2022Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 40600 318 035
26.05.20220092022Obec Rudnianska Lehota Dohoda o spoločnom školskom obvode základnej školy00648566
09.05.20220082022Obec SečDohoda o spoločnom školskom obvode 00649074
29.04.20221422 134Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva č. 1422 134 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka00177474
22.04.20222- 001/2017TEDOS, spol. s r.o.Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu č. 001/201731449450
20.04.2022Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o bežnom účte31575951
30.03.2022540/2022Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 54000 318 035
22.03.2022EOZ-336-02-2016-DOENVIROPOL SK s.r.o.Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-336-02-2016-DO51480191
18.03.20222022Ing. Monika BarbierikKúpna zmluva majetku obce, parcele č. 3103/2 vo výmere 15 m2 v sume 6 €/m2.
16.03.20222022Geodetický a kartografický ústav BratislavaDohoda o využívaní prístupu na Katastrálny portál17316219
07.03.2022161/2022Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 16100 318 035
07.03.2022578/2022Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č.57800 318 035
01.03.2022240/2022Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 24000 318 035
01.03.20228/2022Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 800 318 035
05.01.20222021RSDr. Ján Vaniaková, Mgr. Mariana Vaniaková rodné číslo: 545523/4444, trvale bytom: Batkova 5, Bratislava, 841 01, národnosť: slovenská, štátna občianka Slovenskej republikyDodatok č.1 ku kúpnej zmluve z 02.10.2021
05.01.2022567/2022Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č.56700 318 035

ZMLUVY - rok 2021

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
31.12.2021151/2022Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 15100 318 035
31.12.2021176/2022Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 17600 318 035
31.12.2021549/2022Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 54900 318 035
30.12.2021203/2022Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 20300 318 035
27.12.2021284/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 28400 318 035
27.12.2021284/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č.28400 318 035
27.12.2021520/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 52000 318 035
09.12.20212021Ľuboš BondorKúpna zmluva – predaj majetku obce – parcele registra C kat. územie Čavoj, parc.č.2185 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m2 v podiele ¼ a rodinný dom súpis č. 326 na parcele registra C kat. územie Čavoj, parc.č.2185 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m2 v podiele ¼
09.12.2021538/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 53800 318 035
08.12.2021189/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 18900 318 035
02.12.202121/12/010/94Úrad práce soc. vecí a rodinyPredmetom dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť prostredníctvom osôb v hmotnej núdzi30794536
29.11.2021Dodatok č.1Environmentálny fondDodatok k zmluve č. E2477 08U02 o poskytnutí podpory formou dotácie 30796491
26.11.2021559/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 55900318035
24.11.2021131/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 131 00318035
24.11.2021138/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 138 00318035
24.11.2021477/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 47700318035
23.11.2021268/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 26800318035
23.11.2021387/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 38700318035
19.11.2021547/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 54700318035
19.11.202180/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 8000318035
18.11.202147/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 4700318035
16.11.2021427/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 42700 318 035
12.11.2021276/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 27600 318 035
12.11.2021277/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 27700 318 035
11.11.202188/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č.8800 318 035
10.11.2021382/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 38200 318 035
10.11.2021443/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 44300 318 035
10.11.2021516/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 51600 318 035
08.11.2021398/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 39800 318 035
08.11.2021E247708U02Environmentálny fondZmluva O poskytnutí podpory formou dotácie na projekt Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu 30796491
05.11.2021181/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 18100318035
05.11.202135/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 3500318035
04.11.2021133/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 133.00 318 035
04.11.2021157/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 157.00 318 035
04.11.202117/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 17.00318035
04.11.2021463/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 463.00318035
04.11.2021473/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 473.00 318 035
04.11.2021525/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 525.00 318 035
04.11.2021526/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 526.00 318 035
03.11.2021164/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 164.00318035
03.11.2021198/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 19800318035
03.11.2021220/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 22000318035
03.11.2021363/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 36300318035
03.11.2021420/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 42000318035
03.11.2021495/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 495.00318035
03.11.2021496/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 49600318035
03.11.2021497/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 49700318035
03.11.2021577/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 57700318035
02.11.2021119/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 11900318035
02.11.2021192/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 19200318035
02.11.2021209/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 20900318035
02.11.2021214/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 21400318035
02.11.2021250/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 25000318035
02.11.2021324/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 32400318035
02.11.202150/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 5000318035
02.11.202176/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 7600318035
29.10.2021112/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 11200318035
29.10.2021113/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 11300318035
29.10.2021211/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 21100318035
29.10.2021215/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 21500318035
29.10.2021262/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 262.00318035
29.10.2021396/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 39600318035
29.10.2021535/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 53500318035
29.10.2021550/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 55000318035
29.10.2021552/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 55200318035
28.10.2021188/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 18800318035
28.10.2021229/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 22900318035
28.10.2021230/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 23000318035
28.10.2021306/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 30600318035
28.10.2021355/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 35500318035
28.10.2021407/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 40700318035
28.10.2021419/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 41900318035
27.10.2021145/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 14500318035
27.10.2021350/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 35000318035
27.10.2021467/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 46700318035
26.10.2021152/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 15200318035
26.10.2021197/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 19700318035
26.10.2021259/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 25900318035
26.10.2021260/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 26000318035
26.10.2021303/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 30300318035
26.10.2021312/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 31200318035
26.10.2021401/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 40100318035
26.10.2021418/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 41800318035
26.10.2021424/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 42400318035
22.10.2021107/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 10700318035
22.10.2021206/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č.20600 318 035
22.10.2021286/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 28600318035
22.10.2021423/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č.42300 318 035
21.10.2021339/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 33900 318 035
21.10.2021359/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 35900 318 035
21.10.2021448/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 44800 318 035
21.10.202184/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 8400 318 035
20.10.2021109/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 10900 318 035
20.10.2021139/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 13900 318 035
20.10.2021195/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 19500 318 035
20.10.2021199/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 19900 318 035
20.10.2021335/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 33500 318 035
20.10.202146/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 4600 318 035
20.10.2021534/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 53400 318 035
19.10.2021264/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 26400 318 035
19.10.2021334/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 33400 318 035
18.10.202110052/2021Magna Energia a.s.Zmluva o dodávke elektrickej energie 01.01.2022 do 31.12.202335743565
18.10.2021106/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 10600 318 035
18.10.2021311/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 31100 318 035
18.10.2021338/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 33800 318 035
18.10.2021459/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 45900 318 035
18.10.202155/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 5500 318 035
15.10.2021233/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 23300318035
15.10.2021266/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 26600318035
14.10.2021304/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 30400 318 035
14.10.2021377/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 37700 318 035
14.10.2021548/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 54800 318 035
14.10.202179/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 7900 318 035
05.10.2021Prima banka Slovensko a.s.Zmluva o grantovom účte 31575951
05.10.20212021RSDr. Ján Vaniaková, Mgr. Mariana Vaniaková rodné číslo: 545523/4444, trvale bytom: Batkova 5, Bratislava, 841 01, národnosť: slovenská, štátna občianka Slovenskej republikyKúpna zmluva parcela č. 3056/5 o výmere 59 m2.
04.10.20212021Miroslav SvrčekZmluva o zriadení vecného bremena
29.09.2021476/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 47600 318 035
20.09.2021474/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 47400 318 035
16.09.2021258/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 25800 318 035
16.09.2021383/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 38300 318 035
13.09.20212021FISPA UNIVERZAL s.r.o.Zmluva o dielo na projekt Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu 46762582
09.09.202120/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 2000 318 035
09.09.202136/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 3600 318 035
06.09.2021482/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 48200 318 035
03.09.2021337/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 33700 318 035
02.09.2021352/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 35200 318 035
26.08.2021193/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 19300 318 035
23.08.2021251/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 25100 318 035
23.08.202177/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 7700 318 035
18.08.20212021/0795Trenčiansky samosprávny krajZmluva o budúcej kúpnej zmluve.36126624
17.08.20212021Andrea RusnákováKúpna zmluva poťahov a mašlí na stoličky
17.08.2021308/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č.30800 318 035
17.08.202162/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č.6200 318 035
12.08.20212021Tatiana CibulkováKúpna zmluva tanierov do KD
06.08.2021392/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 39200 318 035
04.08.202120/12/012/48Úrad práce soc. vecí a rodinyDohoda o ukončení dohody č. 20/12/012/48 zo dňa 09.12.202030794536
04.08.2021ZCPD5051Stredoslovenská energetika a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny ZCPD5054151865467
04.08.2021ZCPD50541Stredoslovenská energetika a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny51865467
03.08.2021270/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 270.00 318 035
02.08.2021300/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 30000 318 035
22.07.2021546/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 54600 318 035
21.07.2021325/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 32500 318 035
21.07.2021358/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 35800 318 035
21.07.2021529/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 52900 318 035
20.07.2021234/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 23400 318 035
20.07.2021267/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 26700 318 035
19.07.20212021Združenie urbáru PSDarovacia zmluva - dodávka dreva na výstavbu pódia v obci36123552
15.07.2021513/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 51300 318 035
14.07.2021183/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 18300 318 035
14.07.2021184/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 18400 318 035
14.07.202121/12/012/26UPSVR PrievidzaDohoda uzatvorená podľa §12 o pomoci v hmotnej núdzi30794536
13.07.2021307/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 30700 318 035
13.07.2021504/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 50400 318 035
13.07.2021556/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 556.00 318 035
09.07.2021191/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 191.00 318 035
09.07.2021562/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 56200 318 035
08.07.202140/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 40.00 318 035
08.07.202152/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 52.00 318 035
06.07.2021202105-NP-1561Stredoslovenská distribučná, a.s.Zmluva na nové pripojenie EIC odberného miesta : 24ZSS4601411000A 36442151
30.06.202135/VO/02/2021/EL-KSVOKOMUNAL SERVIS - Verejné ébstarávanie, s.r.o.Predmetom obstarávania je dodávka elektrickej energie53065778
22.06.2021263/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 26300 318 035
22.06.2021Dodatok č.2TextilEco a.s.Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva44882033
16.06.2021238/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 23800 318 035
14.06.2021219/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 21900 318 035
11.06.2021196/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 19600 318 035
11.06.2021218/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 21800 318 035
11.06.2021508/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 50800 318 035
10.06.202145/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 4500 318 035
08.06.2021554/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 55400 318 035
02.06.2021237/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 23700 318 035
02.06.202137/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 3700 318 035
01.06.2021553/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 55300 318 035
24.05.2021281/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 28100 318 035
24.05.2021302/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 30200 318 035
15.05.20212021Obec ČavojKúpna zmluva parciel do majetku obce - parc.č. 297/4 – záhrada, o výmere 34 m2, z parcely č. 297/2 - parc.č. 298/3 – záhrada, o výmere 64 m2, z parcely č. 298/2 - parc.č. 298/4 – orná pôda, o výmere 53 m2, z parcely č. 298/1 - parc.č. 299/7 – trvalý trávnatý porast, o výmere 50 m2, z parcely č. 299/3. 00318035
14.05.20211421 155Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva č. 1421 155 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka00177474
12.05.2021446/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 44600 318 035
12.05.2021517/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 51700 318 035
10.05.2021224/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 22400 318 035
07.05.2021404/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 40400 318 035
06.05.2021274/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 27400 318 035
06.05.2021376/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 37600 318 035
06.05.2021484/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 48400 318 035
30.04.20212021Obec ČavojZmluva o predaji majetku obce 00318035
30.04.20212021Miroslava Husár, Danka HusárováKúpna zmluva pozemku od obce parc.č. 3056/3 o výmere 68 m2 a par.č. 3059/3 o výmere 36 m2
28.04.2021172/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 17200 318 035
28.04.2021185/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 18500 318 035
28.04.2021241/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 24100 318 035
26.04.2021330/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 33000 318 035
26.04.2021397/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 39700 318 035
26.04.2021480/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 48000 318 035
19.04.202132/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 3200 318 035
19.04.2021321/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 32100 318 035
19.04.202139/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 3900 318 035
19.04.20214/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 400 318 035
16.04.2021148/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 14800 318 035
16.04.2021310/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 31000 318 035
16.04.2021342/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 34200 318 035
15.04.2021576/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 57600 318 035
14.04.2021226/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 22600 318 035
14.04.2021299/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 29900 318 035
14.04.2021444/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 44400 318 035
14.04.202189/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 8900 318 035
13.04.202124/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 2400 318 035
13.04.2021292/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 29200 318 035
09.04.2021421/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č.42100 318 035
01.04.20212021Envirolive s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich so zberom, prepravou, zhodnocovaním alebo zneškodňovaním dohodnutých odpadov.46479864
01.04.20212021Envirolive s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich so zberom, prepravou, zhodnocovaním alebo zneškodňovaním dohodnutých odpadov.46479864
31.03.2021235/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 23500 318 035
15.03.20212021Štatistický úrad SRDodatok k zmluve o výpožičke tabletu a sim na SDBO 202100166197
15.03.2021Dodatok č. 16VEPOS, s.r.o.Dodatok č. 16 k zmluve o zneškodnení odpadu31610374
03.03.20212021Centar s.r.o.Zmluva o dielo- Rekonštrukcia a prestavba nevyužívaného objektu -streecha47577495
25.02.20212021FISPA UNIVERZAL s.r.o.Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a prestavba nevyužívaného objektu v obci Čavoj 46762582
24.02.20211/2021Obec ČavojZmluva o zverení majetku do správy ZŠ00318035
10.02.2021167/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 16700 318 035
10.02.2021170/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 17000 318 035
03.02.202126/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 2600 318 035
02.02.202126/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 2900 318 035
21.01.2021Nemocnica s poliklinikou PrievidzaZmluva o poskytnutí služieb ( nemocnica/MOM)17335795
21.01.202121/12/010/36ÚPSVaRDohoda o pomoci v hmotnej núdzi30794536
20.01.20213/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 3.00 318 035
20.01.20216/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 6.00 318 035

ZMLUVY - rok 2020

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
30.12.2020182/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 18200 318 035
30.12.2020194/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 19400 318 035
30.12.202034/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 3400 318 035
30.12.2020450/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 45000 318 035
30.12.2020519/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 51900 318 035
30.12.2020523/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 52300 318 035
30.12.202064/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 6400 318 035
17.12.2020239/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č.23900 318 035
17.12.202066/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č.6600 318 035
17.12.2020MSD_Čavoj_01MAPA Slovakia Digital. s.r.o.Sprístupnenie Diela prostredníctvom verejnej siete - domény https://www.cavoj.sk45325600
17.12.2020Zmluva o spracovaní osob.MAPA Slovakia Digital. s.r.o.Zmluva o spracovaní osobných údajov45325600
15.12.202020/1/01/48UPSVR PrievidzaDohoda pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu. 30794536
14.12.2020Dodatokč.1 k 1/2017Tedos spol. s r.o.Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu č. 001/201731449450
09.12.20202020Štatistický úrad SRZmluva o výpožičke zariadení na sčítanie obyvateľstva 202100166197
09.12.2020563/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 56300 318 035
03.12.2020521/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 52100 318 035
03.12.2020555/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 55500 318 035
01.12.2020254/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 25400 318 035
01.12.2020255/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 25500 318 035
01.12.2020366/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 36600 318 035
01.12.2020367/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 36700 318 035
30.11.202006/2020Ing. Lenka RytychováZmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Budovanie vodozádržných opatrení v obci Čavoj"51454106
30.11.2020154/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 15400 318 035
19.11.2020202/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 20200 318 035
19.11.2020225/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 22500 318 035
18.11.202067/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 6700318035
10.11.2020436/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 436.00 318 035
09.11.2020SOD03/2017Dežerická EKO, s.r.o.Dodatok č.2 k zmluve SOD03/2017 o zneškodnení a skládkovaní odpadu 46179801
03.11.2020315/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 31500 318 035
03.11.2020316/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 31600 318 035
03.11.202092/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 9200 318 035
28.10.20202406438712Generali poisťovňa a.s.Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 240643871235709332
22.10.2020545/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 54500 318 035
22.10.202082/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 8200 318 035
21.10.2020204/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 20400 318 035
19.10.202005/2020ECOGREEN s.r.o.Zmluva o dielo č. 05/2020 na ,,Značenie a dobudovanie doplnkovej infraštruktúry náučnej cyklotrasy, k.ú. Čavoj - trasa A Po Čavojských zlatých baniach"36324710
12.10.2020493/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 49300 318 035
08.10.2020507/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 50700 318 035
06.10.2020475/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 47500 318 035
05.10.2020168/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 168.00 318 035
05.10.202026/09/2020/POIKomunál - Servis, s.r.o.Príkazná zmluva k zabezpečeniu verejného obstarávania.51115026
29.09.2020472/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 47200 318 035
25.09.2020327/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 32700 318 035
23.09.20202020BENY - STAV Prievidza, s.r.o. Zmluva o dielo na akciu Základná škola s materskou školou Čavoj. Predmetom zákazky je sankcia dažďových vôd ZŠ s MŠ Čavoj36683744
21.09.2020501/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 50100 318 035
18.09.2020236/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 23600 318 035
18.09.202099/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 9900 318 035
14.09.2020353/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 35300 318 035
14.09.2020453/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 45300 318 035
11.09.2020479/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 47900 318 035
11.09.202048/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 4800 318 035
11.09.202049/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č.4900 318 035
09.09.2020388/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 38800 318 035
03.09.202024/POD-307/20Slovenská agentúra životného prostrediaZmluva o poskytnutí podpory formou dotácie na vybudovanie skanzenu 46179801
31.08.2020216/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 21600 318 035
31.08.2020217/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 21700 318 035
27.08.2020372/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 37200 318 035
26.08.2020439/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 43900 318 035
26.08.202095/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 9500 318 035
21.08.2020227/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 22700 318 035
21.08.2020275/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 27500 318 035
21.08.2020509/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 50900 318 035
19.08.202018/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č.1800 318 035
18.08.2020265/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 26500 318 035
13.08.2020344/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 34400 318 035
12.08.2020231/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 23100 318 035
12.08.2020422/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 42200 318 035
10.08.2020333/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 33300 318 035
30.07.2020354/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č.35400 318 035
29.07.2020207/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 20700 318 035
29.07.2020208/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 20800 318 035
29.07.2020537/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 53700 318 035
29.07.2020573/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 57300 318 035
27.07.2020169/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 169.00 318 035
27.07.2020213/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 41.00 318 035
27.07.2020412/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 412.00 318 035
09.07.2020319/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č.31900 318 035
06.07.2020130/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 130.00 318 035
06.07.202014/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 14.00 318 035
06.07.202023/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 23.00 318 035
06.07.202033/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 33.00 318 035
06.07.2020384/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 384.00 318 035
06.07.202059/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 59.00 318 035
02.07.2020414/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 414.00 318 035
02.07.2020417/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 417.00 318 035
24.06.20202029826683Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve č. 9925193196 o poskytovaní verejných služieb35763469
22.06.20202020Gabriela Pavleová Nájomná zmluva na nebytové priestory
22.06.2020455/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 455.00 318 035
17.06.2020298/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 298.00 318 035
17.06.2020431/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 431.00 318 035
17.06.2020432/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 432.00 318 035
17.06.2020561/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 561.00 318 035
17.06.2020GR/II/156/2020HBP, a.s.Sponzorská zmluva na banské voziky36005622
12.06.2020433/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 433.00 318 035
10.06.2020322/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 322.00 318 035
10.06.2020361/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 361.00 318 035
08.06.2020156/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 156.00 318 035
08.06.2020411/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 411.00 318 035
08.06.2020488/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 488.00 318 035
08.06.202054/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 54.00 318 035
08.06.2020565/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 565.00 318 035
02.06.202022/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 22.00 318 035
02.06.2020336/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 336.00 318 035
01.06.2020135/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 135.00 318 035
01.06.2020136/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 136.00 318 035
01.06.2020137/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 137.00 318 035
18.05.202042/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 4200 318 035
18.05.2020489/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 48900 318 035
18.05.2020490/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 49000 318 035
18.05.2020491/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 49100 318 035
15.05.20202020Ľubica SúderováKúpna zmluva - kúpa pozemku parc.č. 1651/3 vo výmere 67 m2.
12.05.202085/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č.85.00 318 035
10.05.20202020Anna Novotná rod. Čavojčinová Zámenná zmluva pozemkov s obcou
05.05.20202020Slovak Telekom a.s.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji zariadenia 35763469
30.04.20205190036723Prvá komunálna Finančná, a.s.Úrazové poistenie pracovníkov z UPSVR §52
28.04.2020314/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 314.00318035
28.04.20207/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 7.00318035
23.04.2020505/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 505.00 318 035
23.04.2020544/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 544.00 318 035
23.04.2020551/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 551.00 318 035
20.04.20202020-000491-00Stredoslovenská distribučná, a.s.Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade uzatvorenej v zmysle § 11 ods.5, 9 a 12 zákona č. 251/2012 Z.Z36442151
26.03.20201420141Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva na poskytnutie dotácie pre DHZ00177474
09.03.20202/2020M.S.STAV, s.r.o.Zmluva na rekonštrukciu posilovne43919791
14.02.2020408/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 408.00 318 035
14.02.2020409/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 409.00 318 035
07.02.2020557/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 55700 318 035
07.02.2020558/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 55800 318 035
06.02.2020500/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 500.00 318 035
06.02.2020541/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č.541.00 318 035
29.01.2020378/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 378.00 318 035
24.01.2020Dodatok č. 15VEPOS, spol.s.r.o.Dodatok č. 15 k zmluve o zneškodnení odpadu31610374
22.01.2020155/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č.155.00 318 035
22.01.202060/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 60.00 318 035
20.01.202015/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 15.00 318 035
20.01.202016/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 16.00 318 035
20.01.2020200/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 200.00 318 035
20.01.2020362/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 362.00 318 035
20.01.2020435/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 435.00 318 035
14.01.2020103/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 103.00 318 035
14.01.2020257/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 257.00 318 035
14.01.2020405/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 405.00 318 035
14.01.2020451/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 451.00 318 035
13.01.20202020Bros Computing, s. r. o.Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby.36734390
09.01.202071/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 7100 318 035
09.01.202072/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 72.00 318 035
08.01.2020318/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 318.00 318 035

ZMLUVY - rok 2019

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
30.12.2019440/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 440.00 318 035
30.12.201970/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 70.00 318 035
30.12.201975/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 75.00 318 035
27.12.2019434/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 434.00 318 035
27.12.2019539/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 539.00 318 035
27.12.201991/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 91.00 318 035
18.12.201919/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 19.00 318 035
18.12.2019449/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 449.00 318 035
18.12.2019543/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 543.00 318 035
16.12.2019347/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 347.00 318 035
16.12.2019360/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 360.00 318 035
13.12.2019142/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 142.00 318 035
13.12.2019221/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 221.00 318 035
13.12.2019249/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 249.00 318 035
13.12.2019280/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 280.00 318 035
13.12.2019340/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 340.00 318 035
13.12.2019416/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 416.00 318 035
13.12.2019481/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 481.00 318 035
12.12.201921/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 21.00 318 035
12.12.201969/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 69.00 318 035
11.12.2019313/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 31300 318 035
09.12.2019487/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 487.00 318 035
09.12.2019574/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 574.00 318 035
09.12.201978/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 78.00 318 035
04.12.2019301/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 301.00 318 035
04.12.2019402/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 402.00 318 035
02.12.2019252/2019Obec Čavoj00 318 035
02.12.2019282/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 282.00 318 035
02.12.2019345/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 345.00 318 035
02.12.2019346/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 346.00 318 035
02.12.2019568/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 568.00 318 035
02.12.2019569/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 569.00 318 035
02.12.201983/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 83.00 318 035
28.11.2019331/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 33100 318 035
28.11.2019332/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 332.00 318 035
27.11.2019279/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 279.00 318 035
27.11.2019317/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 317.00 318 035
27.11.2019461/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 461.00 318 035
27.11.2019465/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 465.00 318 035
27.11.2019515/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 515.00 318 035
26.11.2019528/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 528.00 318 035
25.11.2019125/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 125.00 318 035
25.11.2019425/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 425.00 318 035
25.11.2019512/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 425.00 318 035
19.11.2019149/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 149.00 318 035
19.11.2019150/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 150.00 318 035
19.11.201927/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 27.00 318 035
19.11.201998/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 98.00 318 035
18.11.2019445/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 445.00 318 035
15.11.2019162/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 162.00 318 035
14.11.20191257/2019Úrad vlády SRZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy vlády SR00151513
13.11.2019343/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 343.00 318 035
13.11.2019373/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 373.00 318 035
13.11.2019437/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 437.00 318 035
13.11.201986/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 86.00 318 035
12.11.2019328/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 328.00 318 035
11.11.2019177/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 177.00 318 035
11.11.2019285/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 285.00 318 035
08.11.201925/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 25.00 318 035
08.11.2019485/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 5700 318 035
07.11.2019134/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 134.00 318 035
07.11.2019165/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 165.00 318 035
07.11.2019261/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 261.00 318 035
07.11.201957/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 5700 318 035
06.11.2019269/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 269.00 318 035
06.11.2019365/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 365.00 318 035
06.11.2019533/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 533.00 318 035
05.11.2019305/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 305.00 318 035
05.11.2019498/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 498.00 318 035
30.10.20192406438712Generali poisťovňa a.s.Dopoistenie Základnej školy35709332
30.10.2019287/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 287.00 318 035
30.10.2019536/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 536.00 318 035
29.10.2019179/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 179.00 318 035
29.10.2019186/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 186.00318035
29.10.2019205/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 205.00318035
29.10.2019369/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 369.00318035
29.10.2019379/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 379.00 318 035
29.10.2019399/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 399.00318035
29.10.2019486/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 486.00318035
29.10.2019571/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 571.00318035
28.10.2019375/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 375.00 318 035
28.10.2019447/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 447.00 318 035
28.10.2019511/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 51100 318 035
25.10.2019272/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 272.00 318 035
25.10.201988/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 88.00 318 035
23.10.201961/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 61.00 318 035
22.10.2019283/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 283.00 318 035
22.10.2019460/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 460.00 318 035
21.10.2019178/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 178.00 318 035
21.10.201996/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 96.00 318 035
17.10.2019243/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 243.00 318 035
17.10.2019518/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 518.00 318 035
16.10.2019132/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 132.00 318 035
16.10.20192/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 2.00 318 035
16.10.2019201/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 201.00 318 035
16.10.2019400/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 400.00 318 035
15.10.2019290/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 290.00318035
14.10.2019530/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 530.00318035
11.10.2019468/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 468.00318035
11.10.2019483/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 483.00318035
08.10.2019522/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 52200318035
07.10.2019228/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 22800318035
07.10.2019442/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 442.00318035
07.10.2019572/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 572.00318035
03.10.2019296/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 296.00318035
03.10.2019297/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 297.00318035
02.10.2019278/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 278.00318035
02.10.2019389/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 389.00318035
02.10.2019532/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 532.00318035
01.10.2019147/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 147.00318035
01.10.2019171/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 171.00318035
01.10.2019341/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 341.00318035
01.10.2019381/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 381.00318035
25.09.2019246/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 246.00318035
25.09.2019510/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 510.00318035
23.09.2019129/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 129.00318035
23.09.2019428/2021Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 428.00318035
23.09.2019452/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 452.00318035
23.09.2019570/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 570.00318035
20.09.2019514/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 514.00318035
19.09.2019326/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 326.00318035
19.09.2019348/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 348.00318035
19.09.2019439/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 349.00318035
18.09.2019351/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 351.00318035
18.09.2019380/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 380.00318035
18.09.2019503/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 503.00318035
17.09.2019256/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 256.00318035
16.09.2019174/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 174.00318035
16.09.2019499/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 499.00318035
16.09.2019564/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 564.00318035
13.09.2019180/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 180.00318035
13.09.2019222/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 222.00318035
13.09.2019223/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 223.00318035
13.09.201943/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 43.00318035
12.09.20192019Erik PotkanKúpna zmluva na par.č. 3028/13 - 17 m2, 3028/14 - 47m2, 3156/45 - 134 m2.
12.09.2019410/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 410.00318035
12.09.2019542/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 542.00318035
12.09.2019PD 2019/18Maslen s. r. o. Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ.36619370
09.09.2019430/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto č. 43000318035
05.09.2019394/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 39400318035
05.09.20195/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 5.00318035
03.09.2019126/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 126.00318035
03.09.2019291/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 291.00318035
03.09.2019356/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 356.00318035
03.09.2019364/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 364.00318035
03.09.201941/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 41.00318035
28.08.20192019E-cycling s.r.o.Zmluva o zabezpečení systému združenia nakladania s odpadmi z obalov a neobalov447142063
23.08.2019438/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 438.00318035
23.08.2019438/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 438.00318035
15.08.2019201909992Disig, a.s.Elektronická pečať na základe plnej moci zo dňa 3.2.2017.35975946
22.07.20191BECO, spol. s r.o.Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 07.01.201944629281
18.07.2019429/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 429.00318035
01.07.2019393/2020Obec ČavojNájomná zmluva na hrobové miesto č. 393.00 318 035
01.07.2019527/2019Obec ČavojNájomná zmluva na hrob. miesto 527.00318035
18.06.20192019Krpelan ŠtefanDodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 15.05.2019
12.06.20192019Adrián PeciarNájomná zmluva na stany
10.06.20192406438712Generali poisťovňa a.s.Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 240643871235709332
04.06.20191New solutions, s.r.o.Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 4.1.201947056681
15.05.20192019Janeta GondočováNájomná zmluva na par.č. 3159/6 o výmere 71 m2
07.05.2019149358Dobrovoľná požiarna ochrana SRFinančná dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Čavoj00177474
30.04.20192019Združenie urbáru PSDarovacia zmluva 36123552
25.04.20192019Ing. Ivan Šiagi a Mgr. Martina ŠiagiováKúpna zmluva na par.č. 2968 registra E v katastrálnom území obce Čavoj
01.04.2019Dodatok č.1SLOVMAS, a.s.Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov zo dňa 26.6.2018.44946422
25.02.201915VEPOS, spol s.r.o.Dodatok č. 15 k zmluve na zneškodnenie odpadov31610374
07.01.20192019-03BECO, spol. s r.o.Zmluva o dielo na stavbu na základe projektu:,,Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ a MŠ obce Čavoj" 44629281
04.01.20192019-01New solutions, s.r.o.Mandátna zmluva na externý manažment na projekt "Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ a MŠ obce Čavoj"47056681
04.01.20192019-02Jozef VavricaMandátna zmluva na stavebný dozor na projekt "Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ a MŠ obce Čavoj"10976281

ZMLUVY - rok 2018

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
30.12.20182018Klaudia škádrovaPredaj pozemkov obce par.č. 3149/2 - 26 m2
24.12.20182018Peter JuríčekKúpna zmluva par. č. 2999/8 zastavaná plocha o výmere 441 m2
20.12.20182018Jozef SliepkaDodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 18.07.2018
05.12.20182018Róbert HurárKúpna zmluva
05.12.20182018Róbert HurárZriadenie vecného bremena
13.11.201842/052/10Prima banka Slovensko a.s.Dodatok č. 4 k Zmluve o úvere č. 42/052/1031575951
12.11.20189000183012Prima banka Slovensko a.s.Zmluva o grantovom účte na Požiarnu zbrojnicu31575951
31.10.201842/005/18Prima banka Slovensko a.s.Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy31575951
31.10.201842/044/10Prima banka Slovensko a.s.Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere31575951
31.10.201842/052/10Prima banka Slovensko a.s.Zmluva o komunálnom univerzálnom úvere 31575951
09.10.20182406438712Generali poisťovňa a.s.Poistná zmluva na majetok obce35709332
05.10.20182018GKV & Ac, s.r.o.Zmluva o spracovaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom36341304
01.10.201811-4-10689Prvá komunálna Finančná, a.s.Dodatok k zmluve k poisteniu majetku obce 36557129
21.09.20189000186010Prima banka Slovensko a.s.Zmluva o grantovom účte31575951
06.09.20182018MADE spol. s r.o.Zmluva o spracovaní osobných údajov36041688
06.09.2018ZOD/5/2018-KSSIX DATA, s.r.o.Zmluva na zhotovenie kamerového systému4562911
03.09.20182018Pavol MartinkovičZámenná zmluva
03.09.20183/2018Pavol MartinkovičDarovacia zmluva
16.08.20182018Mária GážikováKúpna zmkuva na par.č. 3156/8 vo výmere 79 m2.
13.08.20181/2018OFFROAD KLUB Prievidza o.z.Darovacia zmluva45772029
13.08.20181001669833SWAN Mobile, a.s.Zakúpenie Sim karty35680202
30.07.20182018Obec ČavojKúpna zmluva na predaj pozemkov - Halaškovým00318035
23.07.20181TextilEco a.s., organizačná zložkaDodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva44882033
17.07.20182018Obec ČavojKúpna zmluva- predaj pozemkov obce - Gážikovým00318035
02.07.20181/2018Marián Holík Darovacia zmluva na opravu cesty Cobrial.
27.06.201820180627GREP SLOVAKIA, spol. s r.o.Zmluva o rekonštrukcií a modernizácií verejného osvetlenia a o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Čavoj44078129
22.06.20182018SLOVMAS, a.s., Zmluva o zabezpečení systému združenia nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov 44 946 422
14.06.20182018Jakub JuríčekPredaj pozemku parc. č. 3028/11 a parc. č. 3147/17
29.05.2018Štefan KrpelanPredaj pozemkov obce parc.č. 3023/4 a 3023/3.
25.05.20182018Ján Melišk -MeliTech Zmluva o mlčanlivosti50206648
24.05.2018GEOD-D-18-0695GEODETICCA, s.r.o.Zmluva o spracovaní osobných údajov36572161
23.05.20182018Združenie urbáru PSPoskytnutie daru 36123552
22.05.2018SunFit s.r.o.Zmluva o dielo - „Zníženie energetickej náročnosti objektu OÚ Čavoj – externý manažment“ 51119056
30.04.20185190035798Prvá Komunálna Finančná, a.s.Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie §52a31595545
27.04.2018405Slovak Telekom a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb35763469
23.04.20186821647781Komunálna poisťovňa a.s.Poistná zmluva na Áviu PD526BT31595545
04.04.2018Dodatok č.1Spoločný obecný úradDodatok č.1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu (ďalej len ,,dodatok č.1" uzatvorenej medzi účastníckymi obcami
29.03.2018148 440Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno - technického vybavenia.00177474
22.03.2018Marek ŠnircDodávka a výmena náhradných dielov na nákladné auto.
22.03.2018č. ZBA0831201504ENVI - PAK, a.s.Výpoveď Zmluvy35 858 010
19.03.2018M.S.STAV, s.r.o.Zmluva o dielo na „Zníženie energetickej náročnosti objektu OÚ Čavoj"43919791
12.03.2018Ministerstvo financií SRDohoda o splátkach
12.03.20182018Ministerstvo financií SRDohoda o splátkach pokuty za prekročenie dlhu
27.02.2018Ing. Monika ŠpilajováMandátna zmluva51462184
02.01.2018Dodatok 1MAJOSTAV NOVÁKY s.r.o.Dodatok k nájomnej zmluve dopravného prostriedku SG Zdvíhacia plošina 363211877

ZMLUVY - rok 2017

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
14.12.201702.00/2017ION s.r.o.ZMLUVA O DIELO č.02.00/201744291434
14.12.201702.00/2017ION s.r.o.Zmluva na výkon stavebného dozoru 44291434
14.12.20172017Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. s.r.o.Poskytovanie právnych služieb, spisovanie zmlúv a vymáhanie pohľadávok.50473522
12.12.2017900181009Prima banka Slovensko a.s.Zmluva o otvorení grantového účtu 31575951
30.11.20172017SOŠ v PrievidziDohoda o odbornej praxe žiakov
29.11.201711-921-72900757Union poisťovňa, a.s.Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. voz.31322051
06.11.2017biomarína -biowaste s.r.o.Zmluva o odbere použitého jedlého oleja50336932
30.10.2017Majostav Nováky s.r.o.Zmluva o nájme dopravného prostriedku0036321877
30.10.2017MAJOSTAV NOVÁKY s.r.o.Zmluva o nájme - Zdvíhacia plošina 36321877
30.10.20177650006624Slovenská pošta,a.s.Zmluva o vydaní Karty, poskytnutí Platobnej funkcionality Poštovej karty - Komerčnej36631124
26.10.201720171026Jozef Gážik A manž. AnnaZmluva o predaji pozemku 3028/12 - 8m2 a 3147/18 - 1m2
05.10.20172017RKC PrievidzaZmluva o zabezpečení podujatí a materiálov34059113
28.09.20172405754708Generali poisťovňa a.s.Povinné zmluvné poistenie auta Renault Laguna 35709332
28.09.20172405754709Generali poisťovňa a.s.Poistná zmluva doplnkových poistení AUTOSET35709332
22.09.2017č.EA PRV 2015 - 22 741Premier Consulting EU,s.r.o.DODATOK k zmluve o dielo č. EA PRV 2015 - 22 74148231657
31.08.20175190031389KKOMUNÁLNA POISTOVŇAÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie31595545
28.08.201728082017Andrea BušinskáKúpna zmluva - Renault Laguna
22.08.2017Igor MokrýVypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia: Požiarna zbrojnica. 44703988
10.08.20172017Obec ČavojPredaj pozemku obce par.č.3041, par.č.3147/13, par.č. 3150/2
07.08.20172/2017OFFROAD KLUB Prievidza o.z.Darovacia zmluva 2/201745772029
02.08.20172017M.S.STAV, s.r.o.Zmluva o dielo -stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu OÚ Čavoj43919791
18.07.20172002Julius Kučer a manželka MáriaKúpna zmluva na parc. č. 57/4 v katastri obce Čavoj.
03.07.20171040181350KOMUNÁLNA POISTOVŇAPoistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla31595545
28.06.2017č. 1652017EPIC Solutions s.r.o.Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti objektu OU Čavoj46 589 774
15.06.201713/06/2017-2MV staving, a.s.Zmluva o dielo ,,Oprava havarijného stavu Základnej školy - krov, strešná krytina, elektroinštalácia" 36298972
31.05.20175190031384Komunálna poisťovňa a.s.Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie31595545
24.05.20171/2017Obec ČavojZmluva o refundácii nákladov medzi obcami Čavoj, Valaská Belá a Zliechov vzniknutých pri spoločnej kultúrnej akcií ,, Užime si radosti, tancov, hier do sýtosti – Folklór spája krajanov“ konanej dňa 29.04.2017 – 01.05.2017 00318035
16.05.20171/2017Združenie urbáru PSPeňažný dar na podporu programových cieľov obce36123552
12.04.2017Z-1004/2017-SV/HJObec ČavojKúpna zmluva na novoutvorené parcele: 3147/14 vo výmere - 5m2 3147/15 vo výmere - 1m2 3147/16 vo výmere - 7m200318035
11.04.20172017/0173TSK TrenčínZmluva o poskytnutí dotácie36126624
03.04.201787.OA/2017Obchodná akadémiaZmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
20.02.20174300058973SSE - distribúciaZmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Obecný úrad Čavoj - Dom služieb36442151
20.02.20174300058974SSE - distribúciaZmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Obec Čavoj - dom smútku 36442151
20.02.20174300058975SSE - distribúciaZmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy36442151
20.02.20174300058976SSE - distribúciaZmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy00318035
08.02.20171/2017František GulášKúpna zmluva parc.č. 3034/3
30.01.2017č.6115/2016MAGNA ENERGIA a.s.Zmluva o dodávke elektriny35743565
25.01.2017001/2017Tedos, spol. s r. o.Zmluva o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu31449450
25.01.2017SOD03/2017Dežerická EKO s.r.o.Zmluva o zneškodňovaní odpadu skládkovaním46179801
25.01.2017SOD03/2017Dežerická EKO s.r.o.Zmluva o zneškodňovaní odpadu skládkovaním46179801

ZMLUVY - rok 2016

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
30.12.2016Prima banka Slovensko a.sZmluva o založení účtu
14.12.2016Správa ciest TSKDodatok č.1. k Zmluve č.8/4/2016 uzatvorenej dňa 20.01.201637915568
08.12.2016Ľuboš PetrášKúpa pozemku od Ľuboša Petráša
08.12.2016Ľuboš PetrášPredaj pozemku Ľubošovi Petrášovi
21.11.2016WISEPLAN s.r.o.Mandátna zmluva na zabezpečovanie poradenstva a realizáciu obstarávania 48108812
10.11.20161-48468143049Slovak Telekom a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb35763469
07.11.20166115/2016MAGNA ENERGIA a.s.Zmluva o dodávke elektriny35743565
31.10.20161/2016Bánovská reg.roz.agentúraZmluva o dielo na vypracovanie projektu 45746940
20.10.20161Ministerstvo vnútra SRDodatok č.1 k zmluve o výpožičke 00151866
10.10.201611 - 921 -72900757Union poisťovňa,a.s.Poistenie spôsob.prevádzkou mot.vozidla obdob.01.01.2017 - 31.12.2017
21.09.201611 - 921 -72900757Prvá Komunálna Finančná,a.s. NitraPoistenie mot.vozidiel - obdobie 1.10.2016 - 31.12.201636557129
09.09.2016Marek ŠnircKúpna zmluva na náhradne diely na V3S
07.09.2016GAMAaluminium s.r.o.Zmluva o výpožičke svietidla36632325
31.08.2016Marcel Kučera, Michaela Kučerová, Jozef KučeraNájomná zmluva na parc.č.172/7 - o výmere 50 m2
31.08.201614/2016VEPOS spol. s r.o.Dodatok 14/2016 k zmluve o zneškodnení odpadu č.23/200931610374
22.08.20161/2016OFFROAD KLUB PrievidzaDarovacia zmluva45772029
17.08.201610/2016Geodeticca s.r.oLicenčná zmluva - WebGIS36572161
17.08.20169/2016Geodeticca s.r.oZmluva o poskytnutí služby WebGIS36572161
12.08.201610042070VAŠA Slovensko,s.r.o.Stravné lístky35683813
05.08.20163210069745ČSOB poisťovňaPoistenie účastníkov zájazdu do Branišovic31 325 416
05.08.20163210069745ČSOB poisťovňaPoistná zmluva účastníkov zájazdu do Branišovic31325416
05.08.20163210070088ČSOB poisťovňaKrátkodobé cestovné poistenie do Branišovic31325416
05.08.20163210070088ČSOB poisťovňaPoistná zmluva účastníkov zájazdu do Branišovic31325416
14.07.20168/2016Ján Meliško - MeliTech Servisná zmluva 00318035
13.07.20167/2016ENVIROPOL, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve46017305
11.07.20165190027493KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s.Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie31595545
07.07.20166/2016MARINOL, s.r.o.Zmluva o odbere použitého jedlého oleja46262369
06.07.2016Z-2406/16-Ga/NMMilan Gážik a Marta GážikováKúpna zmluva
23.06.20162/2016VrchárkaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čavoj.
30.05.2016Ľubica SúderováKúpna zmluva
25.05.20165/2016Martin HagovskýZmluva o dielo - materiálno-organizačné zabezpečenie na podujatie Folklór spája krajanov
23.05.20164/2016Obec Valaská Belá, ZliechovZmluva o refundácii nákladov vzniknutých pri spoločnej kultúrnej akcií0318531,0317969
13.05.20161/2016TJ Slovan ČavojZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čavoj.
29.04.20163/2016M. S. STAV, s.r.o.Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Čavoj43919791
29.04.2016O/179/2016METAL SERVIS Recycling s.r.o.Zmluva o dielo na odoberanie elektroodpadu36622630
23.02.2016Dodatok č.13VEPOS spol. s r.o.Dodatok č.13 k zmluve č. 23/2009 o zneškodnení odpadu 31610374
11.02.2016M.S.STAV, s.r.o.Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a prestavba nevyužívaného objektu v obci Čavoj 43919791
10.02.2016ZBA0831201504ENVI - PAK, a.s.Zmluva o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce. 35858010
05.02.201611192015EPIC Partner a.sZmluva o dielo48038521
05.02.20162/2016EPIC Partner a.sZmluva o manažmente verejného obstarávania48038521
25.01.20163091/2015/LSRLesy SR štátny podnikDodatok č. 1 -k nájomnej zmluve č.3091/201532038351
22.01.20161/2016Rímskokatolícka cirkevNájomná zmluva31916015
20.01.20168/4/2016Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Zmluva o poskytovaní služieb na údržbe ciest37915568

ZMLUVY - rok 2015

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
31.12.20151/2016Združenie urbáru pozemkové spoločenstvo ČavojZmluva o nájme nebytových priestorov36123552
15.12.2015EA PRV 2015 - 22 745Premier Consulting EU, s.r.o.Záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa dielo.48231657
15.12.2015EA PRV 2015 - 22741Premier Consulting EU, s.r.o.Záväzok zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa dielo.48231657
15.12.2015EA PRV 2015 - 22741pPremier Consulting EU, s.r.o.Záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa žiadosť o nenávratný finančný príspevok.48231657
15.12.2015EA PRV 2015 - 22745pPremier Consulting EU, s.r.o.Záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka.48231657
26.11.20155691/2015Magna Energia a.s.Zmluva na dodávku elektrickej energie na základe zmluvy č.5091/201535743565
18.11.2015Z-1611/2015/Hj-RSObec ČavojPredaj nehnuteľnosti00318035
18.11.2015Z-1611/2015/Hj-RSRadoslav Svrček Predaj nehnuteľnosti Radoslavovi Svrčkovi
18.11.2015Z-1611/2015/Hj-RSObec ČavojPredaj nehnuteľnosti - list č.300318035
01.10.20151/2016TJ Slovan ČavojZmluva o krátkodobej finančnej výpomoci
29.09.2015ZLP- 2015-0083DEUSDodatok k zmluve ZLP-2015-0083/OPIS45736359
23.08.2015Darovacia zmluvaNadácia BanePeňažný dar203/Na-2002/766
16.08.2015ŠOP SR/215/2015Obec Čavoj č.86Dohoda o vzájomnej spolupráci00318035
10.08.2015HD s.r.o.Dohoda o skončení zmluvného vzťahu45998698
06.08.20151/2015OFFROAD KLUB PrievidzaDarovacia zmluva45772029
06.08.2015P179505Vaša Slovensko s.r.o.Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných lístkov35683813
18.06.2015MV SRZmluva o výpožičke00151866
14.06.20153091/2015/LSRLESY SRPrenájom pozemkov36038351
14.04.2015U1960/2015MADE, spol. s r.o., Banská BystricaLicenčná zmluva
14.04.2015Zmluva 1404/2015MADE, spol. s r.o., Banská BystricaZmluva o elektronickom zasielaní faktúr
10.04.2015012015HD s.r.o., Chrenovec_BrusnoZmluva o dielo č. 012015
19.02.20151-16194511065Slovak Telekom a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb zmluva č. 2029826683 35763469
17.02.2015ZLP-2015-0083/OPISDEUSSlužby IS DCOM: komunikačné služby, informačné služby, elektronické služby 45736359
30.01.2015Kúpna zmluvaVladislav Juríček a manž. Iveta, ČavojKúpna zmluva
30.01.2015Zámenná zmluvaVladislav Juríček a manž. Iveta, ČavojZámenná zmluva
26.01.2015Kúpna zmluvaJuraj Čičmanec, Nitrianske PravnoKúpna zmluva
25.01.2015Mandátna zmluvaRozhodcovský súd PrievidzaMandátna zmluva o výkone rozhodcovskej, účtovnej a mzdovej činnosti a správe a evidencii miestnych daní a miestnych poplatkov
21.01.2015Zmluva o nájmeIng. Milan Juríček, ČavojZmluva o nájme nebytových priestorov

ZMLUVY - rok 2014

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
22.12.201420141222Združenie urbáru pozemkové spoločenstvo ČavojZmluva o nájme nebytových priestorov
28.08.2014Dodatok č. 3Prima banka Slovensko, a. s., ŽilinaDodatok č. 3 k zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) 42/044/10
17.07.2014Kúpna zmluvaVladimír Vnučko a manž. Iveta, PrievidzaKúpna zmluva
17.07.2014Zmluva o reklameHornonitrianske bane Prievidza, a. s., PrievidzaZmluva o reklame
15.07.2014AE konzultanti, s.r.o., BratislavaZmluva o obstaraní veci
15.07.2014Príloha č. 1AE konzultanti, s.r.o., BratislavaPríloha č. 1 k zmluve o obstaraní veci
12.05.2014Dodatok č. 3Prima banka Slovensko a.s., ŽilinaDexia komunál univerzálny úver Zmluva o úvere č. 42/052/10
19.02.2014DODATOK č.12VEPOS,spol.s.r.o.Dodatok č. 12 o zneškodnení odpadu,uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.- obch.zákonníka v platnom znení31610374

ZMLUVY - rok 2013

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
28.11.201311-921-72900757UNION poisťovňa, a.s., BratislavaPoistná zmluva
30.09.2013KZ 9/2013Peter Novotka a manž. Zuzana, ČavojKúpna zmluva
30.09.2013PZ 11-4-10689UNION poisťovňa, a.s., BratislavaPoistná zmluva
04.09.2013Dodatok č. 2Prima banka Slovensko a.s., ŽilinaZmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (4) č. 42/044/10 - Dodatok č. 2
24.05.20133859/2013/LSRVlastníci spoločného poľovného revíru "Gápel"Užívanie poľovného revíru "Gápel"
22.05.2013Dodatok č. 1Prima banka Slovensko a.s., ŽilinaZmluva o Dexia komunál eurofondy úvere č. 42/044/10
22.05.2013Dodatok č. 2Prima banka Slovensko a.s., ŽilinaZmluva o úvere 42/052/10
24.04.2013Jozef Juríček, Eva Juríčková, Patrik Juríček, PrievdizaKúpna zmluva
21.02.2013Dodatok č. 1VEPOS, spol. s r.o., NovákyDodatok č. 1 k zmluve č. 23/2009
19.02.2013Dodatok č. 11VEPOS, spol. s r.o., NovákyDodatok č. 11 k zmluve o zneškodňovaní odpadu
11.01.201314/2013Správa katastra PrievidzaZmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností

ZMLUVY - rok 2012

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
05.12.2012Peter KucharčíkZber, preprava a zhodnotenie odpadu34715045
01.09.2012Pohrebná služba SUSAN, BojniceZmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska
25.02.2012DODATOK č.10VEPOS,spol.s.r.o.Dodatok č.10 k zmluve o zneškodnení odpadu,uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. - obchod.zákonníka v platnom znení31610374

ZMLUVY - rok 2011

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
17.08.2011Kúpna zmluvaOto Špilaj, ČavojKúpna zmluva
13.05.2011Dodatok č. 1Dexia banka Slovensko a.s. ŽilinaDodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 42/052/10
01.04.2011R_87/2011IVeSPoužívanie aktuálnych verzií aplikačného programového vybavenia00162957
28.01.2011DODATOK č.9VEPOS,spol.s.r.o.DODATOK č.9 k zmluve o zneškodnení odpadu,uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. - obch.zákonníka v platnom znení31610374

ZMLUVY - rok 2010

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
.2.12.2010č.42/052/10Dexia banka Slovensko a.s.Dexia Komunál univerzálny úver Zmluva o úvere č.42/052/1031575951
.2.12.2010Vožka číslo 148/LDexia banka Slovensko a.s.Zmluva o účte Dexia Komunál univerzálneho úveru vložka 148/L31575951
17.08.2010č.42/044/10Dexia banka Slovensko a.s.Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č.42/044/10 31575951
29.01.2010DODATOK č.8VEPOS,spol.s.r.o.DODATOK č.8 k zmluve o zneškodnení odpadu,uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. - obch.zákonníka v plat.znení31610374

ZMLUVY - rok 2009

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
06.05.2009č.25 4 552Union poisťovňa,a.s.POISTENIE MAJETKU a)972 29 Čavoj 86 b)972 29 Čavoj111 c)972 29 Čavoj43431322051
18.02.2009DODATOK č.7VEPOS,spol.s.r.o.DODATOK č.7 k zmluve o zneškodnení odpadu,uzatvorená podľa §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. - obch.zákonníka v platnom znení31610374
01.01.2009Slovak Telekom a.s.Nájomná zmluva 35763469

ZMLUVY - rok 2008

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
24.07.2008DODATOK č.6VEPOS,spol.s.r.o.Dodatok č.6 k zmluve o zneškodnení odpadu,uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. - obchodného zákonníka v platnom znení31610374
28.01.2008DODATOK č.5VEPOS,spol.s.r.o.DODATOK č.5 k zmluve o zneškodnení odpadu,uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. - obchodného zákonníka v platnom znení31610374

ZMLUVY - rok 2007

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
30.01.2007DODATOK č.4VEPOS,spol.s.r.o.DODATOK č.4 k zmluve o zneškodnení odpadu,uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991Zb.- obchodného zákonníka v platnom znení 31610374

ZMLUVY - rok 2006

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
13.02.2006DODATOK č.3VEPOS,spol.s.r.o.DODATOK č.3 k zmluve o zneškodnení odpadu,uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb.-obchodného zákonníka v platnom znení31610374
02.01.2006Obec Čavoj č.86Nájomná zmluva o dočasnom užívaní stolárskej dielne Rastislav Ďurník Čavoj 11500318035

ZMLUVY - rok 2005

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
03.11.2005č.2005/1947 - 49Krajský úrad TrenčínZMLUVA o výpožičke hnuteľného majetku štátu uzatvorená podľa § 13 zákona NR SR č.278/1993 Z.z.o správe majetku štátu31777252
24.02.2005DODATOK č.2 VEPOS,spol.s.r.o.Dodatok č.2 k zmluve o zneškodnení odpadu,uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991Zb. - obchodného zákonníka v platnom znení31610374

ZMLUVY - rok 2004

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
1..06.2004GKV & Has.spol.s.r.o.ZMLUVA o poskytnuťí služieb v oblasti bezpečnosti práce3164547
26.03.2004DODATOK č.1VEPOS,spol.s.r.o.Dodatok č.1 k zmluve o zneškodnení odpadu,uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991Zb.- obch.zákonníka v platnom znení31610374

Náhodná fotografia