Komisia pre verejný poriadok a životné prostredieDátum pridania: 06.11.2008        Po?et zobrazení: 1773          tla?i? ?lánok

Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie

Úlohy komisie pre verejný poriadok a životné prostredie

  • vyjadrovať sa k stavu na úseku verejného poriadku v obci
  • kontrolovať stav vybavovania pripomienok, priamo sa vyjadrovať k predloženým záležitostiam
  • vyjadrovať sa k predloženým sťažnostiam, týkajúcich sa narúšania občianského a manželského spolunažívania, susedských vzťahov, nedodržiavanie domového poriadku, poškodzovanie majetku a porušovania všeobecne záväzných nariadení obce
  • dozerať a kontrolovať vytváranie a ochranu podmienok zdravého spôsobu života v obci
  • dávať návrhy, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ako dochádza k vzniku nebezpečia ohrozenia ŽP v obci
  • sledovať iniciatívu občanov pri vytváraní zdravých životných podmienok v obci a vyjadrovať sa k nej
  • predkladať návrhy na plánovité vytváranie podmienok na postupné vylepšovanie ŽP v obci
  • vyjadrovať sa ku všetkým vydávaným záväzným nariadeniam obce
  • kontrolovať dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov, keď ich porušovaním dochádza k ujme na ŽP
  • vyjadrovať sa k vydávaniu nariadenia o spôsobe nakladania s TKO odpadom v obci


Členovia komisie

 


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia