Referendum 2023Dátum pridania: 14.11.2022        Po?et zobrazení: 1119          tla?i? ?lánok

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum

a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

 V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?"

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území obce Čavoj a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to

a)       v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu sídla miestneho úradu mestskej časti najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 02.12.2022);

b)       elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú e-mailovú adresu obec.cavoj@centrum.sk najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 02.12.2022). 


 
Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende - v slovenskom jazyku (PDF, 279 kB)
 
Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia (DOCX, 21 kB)
 

Súvisiace odkazy: Voľba prezidenta SR, Voľby do Európskeho parlamentu, Voľby VÚC 2009, Voľby do NR SR 2010, Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010, Voľby VÚC 2013, Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014, Referendum 2015, Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018, Voľby do NR SR 2020, Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022, Voľby prezidenta SR 23, Voľba prezidenta SR, Voľby do Európskeho parlamentu,

Náhodná fotografia