Úloha obecného zastupiteľstva



Dátum pridania: 04.11.2008        Po?et zobrazení: 8851          tla?i? ?lánok

Úloha obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky.
Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v Čavoji má 5 poslancov, schádza sa podľa potreby.
Poslanci prijímajú všeobecne záväzné nariadenia obce, čím rozhodujú o základných otázkach života obce.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu
 • schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
 • uznášať sa na nariadeniach
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra
 • zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
 • schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
 • udeľovať čestné občianstvo obce, mobecné vyznamenania a ceny
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce

Orgány obecného zastupiteľstva

 • obecná rada ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán
 • obecný úrad ako výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu
 • komisie obecného zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány
 • útvar hlavného kontrolóra ako kontrolný organizačný útvar

Súvisiace odkazy: Poslanci OZ, Komisie pri OZ,

Náhodná fotografia