Úradná tabuľaDátum pridania: 01.04.2009        Po?et zobrazení: 9676          tla?i? ?lánok

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška, ktorou sa vyzývaju občania na odstránenie stromov pod elektrickým vedením.
08.07.2020

Plán hlavného kontrolóra na rok 2020
01.07.2020

NÁVRH-Záverečný účet obce Čavoj 2019,
30.05.2020

Verejná vyhláška- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prievidza – oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu
29.05.2020

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení- izolácia v domácom prostredí
10.03.2020

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení- zákaz hromadných podujatí
10.03.2020

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: „Rekonštrukcia posilňovne“
21.02.2020

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
19.02.2020

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Ing.Ľuboš Lobotka a JUDr. Katarína Lobotková
19.02.2020

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Ing.Ivan Šiagi a Mgr. Martina Šiagiová
19.02.2020

Návrh rozpočtu na rok 2020
29.11.2019

Návrh VZN 4/2019
29.11.2019

p>Predaj pozemku v obci
Obec Čavoj v zmysle Zákona č. 140/2018 Z.z. o nadobudnutí vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov zverejňuje zámer predať pozemok vo vlastníctve Terézia Vlčeková r. Krchlíková, Čavoj 38, Čavoj, PSČ 972 29, SR par.č. 914 v 1/1 registra ,,C" k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 2061 m2, par.č. 915 k.ú. v 1/1 registra ,,C" k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 3196 m2. Cena 6,- €/m2.
15.08.2019

 

Návrh záverečného účtu za rok 2018
30.05.2019

Vyhlásenie opbchodnej verejnej súťaže
05.04.2019

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra do 18.04.2019
21.03.2019

Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019 - 2048 - záznamy z prerokovania pripomienok a vyhodnotenie podaných pripomienok
21.03.2019

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Klaudia Škadrová
12.02.2019

p>Predaj pozemku v obci
Obec Čavoj v zmysle Zákona č. 140/2018 Z.z. o nadobudnutí vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov zverejňuje zámer predať pozemok vo vlastníctve Eva Hamidová, Feldstrasse 31A, Ton 5 v 1/2 a Oľga Planková, Kúpeľná 89, 972 01 Bojnice v 1/2 registra ,,E" par.č. 2826 k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 2362 m2. Cena dohodou.
13.11.2018

 

Návrh rozpočtu na rok 2019
09.11.2018

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019 - 2048
29.10.2018

 • Oznámenie
 • Zoznam parciel registra E
 • Zoznam parciel registra C
  •  
   •  
     Kontakt: Martin Kučeravý tel: 0911489064 mail: kuceravy.martin@gmail.com
     - parc.č. 3147/13 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 258 m2, ktorá vznikne odčlenením z parc.č. 3147/2 k.ú. Čavoja,
     - parc.č. 3150/2 k.ú. Čavoj – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2, ktorá vynikne odčlenením z parc.č. 3150 k.ú. Čavoja,
     - parc.č. 3041 k.ú. Čavoj – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, k.ú. Čavoja,
   • Zámer predať majetok par.č. 2538 Bc. Eva Kučerová zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,E" par.č. 2538 k.ú. Čavoj orná pôda vo výmere 2342 m2 v cene 3,50 € / m2.
    26.07.2018

    Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3013 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvorie o výmere 150 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
    23.07.2018

    Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Združenie urbáru PS Čavoj, Čavoj 86, 972 29 Čavoj
    03.07.2018

    Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra do 31.07.2018
    28.06.2018

    Verejná vyhláška oznamuje zámer vyhlásiť chránený areál Temešská skala a informuje o návrhu programu starostlivosti o chránený areál Temešská skala na obdobie rokov 2018-2047
    27.06.2018

    Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Július Štrba, Gápel 45, 972 28 Valaská Belá
    07.06.2018

    Zaverečný účet obce Čavoj 201617 - NÁVRH

    04.06.2018

    Dodatok č. 1 k Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj
    09.05.2018

    Návrh Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2018 BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA PREVÁDZKARNE IOM OBCE ČAVOJ
    24.04.2018

    Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3147/2 k.ú. Čavoj vodná plocha vo výmere 21 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
    24.04.2018

    Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
    26.02.2018

    Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 28.03.2018
    05.02.2018

    Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Marek Oravec
    08.02.2018

    Návrh rozpočtu na rok 2018
    20.11.2016

    Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
    23.10.2017

    Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Oto Špilaj
    23.10.2017

    Zámer predať majetok par.č. 981 Klement Belák zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 981 k.ú. Čavoj lesné pozemky vo výmere 2040 m2.
    14.10.2017

    Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3156/8 k.ú. Čavoj vodná plocha vo výmere 79 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
    03.10.2017

    Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3156/3 k.ú. Čavoj vodná plocha vo výmere 47 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
    05.09.2017

    Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
    11.09.2017

    Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3149 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 126 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
    05.09.2017

    Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 29.09.2017
    06.08.2017

    Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3156/8 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 79 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
    28.07.2017

    Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
    27.07.2017

    Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.2/2017 o vymedzení miesta na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

    12.07.2017

    Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - PaedDr. Zuzana Čičmancová
    27.06.2017

    Zaverečný účet obce Čavoj 2016 - NÁVRH

    05.06.2017

    Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.1/2017 o podmienkach chovu a držania psov na území obce Čavoj
    20.05.2017

    Dodatok č. 1 k Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj
    16.05.2017

    Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti objektu OÚ Čavoj – stavebný dozor“

    Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 07.06.2017
    23.03.2017

    Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Vlasta Repková
    20.03.2017

    Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Oľga Čičmancová
    09.03.2017

    Predaj pozemku v našej obci
    24.02.2017

    Martin Kučeravý ponúka na predaj pozemok v extraviláne obce Čavoj pri časti Krpelance. List vlastníctva: 847, typ parcely: C - Trvalý trávnatý porast, číslo parcely: 2054/4, k.ú: Čavoj, okres Prievidza, Rozmery pozemku: cca 66x70 m, Rozloha pozemku 4711 m2, cena za m2 - 2,34 Eur.

     

    Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Jánovi Oravcovi bytom Čavoj č 174 a to:

    v zmysle geometrického plánu číslo 380/2014 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza, v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
    10.02.2017

     

    Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Vladislav Juríček
    10.02.2017

    Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Územný plán obce Valaská Belá
    31.01.2017

    Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
    17.01.2017

    Obec Čavoj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy -Základnej školy s materskou školou,Čavoj 35
    16.01.2017

    Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Pavol Novotka
    20.12.2016

    Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 3/2016 o miestnych daniach - návrh
    15.12.2016

    Schválené - Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh
    15.12.2016

    Rozpočtu na rok 2017
    15.12.2016

    Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 3/2016 o miestnych daniach - návrh
    30.11.2016

    Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh
    30.11.2016

    Návrh rozpočtu na rok 2017
    15.11.2016

    Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Valaská Bela - Obec Valaská Belá
    20.10.2016

    Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Viliamovi Trepačovi a manželke Alene obaja bytom Znievska 38, 851 06 Bratislava a to parc.č. 3156/2 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 16 m2,v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
    29.09.2016

    Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Jakubovi Juríčkovi bytom Čavoj č 11 a to parc.č. 3028/11 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 51 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3028/9 k.ú. Čavoja a parc.č. 3147/17 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 1 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3147/6 k.ú. Čavoja v zmysle geometrického plánu číslo 216/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
    20.09.2016

    Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Jozefovi Gážikoví a manželke Anne bytom Čavoj č 11 a to parc.č. 3028/12 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 8 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3028/9 k.ú. Čavoja a parc.č. 3147/18 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 1 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3147/6 k.ú. Čavoja v zmysle geometrického plánu číslo 216/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
    20.09.2016

    Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Čavoj - Milan Hrubina
    19.09.2016

    Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Radoslavovi Svrčkovi bytom Čavoj č 388 a to parc.č. 3147/16 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 4 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3147/6 k.ú. Čavoj v zmysle geometrického plánu číslo 216/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
    05.09.2016

    Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 23.11.2016
    05.09.2016

    Žiadosť o výrub drevín obce Čavoj
    19.08.2016

    Zaverečný účet obce Čavoj 2015
    09.06.2016

    Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čavoj
    09.06.2016

    Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Františkovi Gulášovi bytom Benedikta 303/26, Prievidza a to parc.č. 3034/3 k.ú. Čavoj – zastavaná plocha o výmere 27 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3034/1 k.ú. Čavoja v zmysle geometrického plánu číslo 16/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
    01.04.2016

    Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj
    15.12.2015

    Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2015 o zápise detí do Základnej školy s materskou školou od roku 2016
    15.12.2015

    Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
    15.12.2015

    Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2015 o miestnych daniach
    15.12.2015

    Schválený rozpočet na rok Rozpočet 2016
    15.12. 2015

    Návrh rozpočetu obce na rok 2016
    27. 11. 2015

   • rozpočet_2016
    • Návrh plánu na I.polrok 2016
    • NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj
     27.11.2015

     NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2015 o zápise detí do Základnej školy s materskou školou od roku 2016
     27.11.2015

     NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
     27.11.2015

     NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2015 o miestnych daniach
     27.11.2015

     Zámer previesť majetok obce z dôvodu neupotrebiteľnosti 
     16. 01. 2015

     Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Čavoji  15. novembra 2014
     26. 09. 2014


     Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Čavoji 15. novembra 2014 
     26. 09. 2014

     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Čavoj o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
     28. 07. 2014

     Návhr plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Čavoj na II. polrok 2014
     25. 06. 2014


     Návrh Záverečného účtu Obce Čavoj za rok 2013

     10. 06. 2014


     Zámer Obce Čavoj previesť majetok obce
     - Vladimírovi Vnučkovi a manž. Ivete Vnučkovej, Žarnova 822/28, Prievidza a to časť pozemku parc. č. 3156/1 - vodná plocha, k. ú. Čavoj vedený na LV č. 1 v cene 2 €/m2 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvody osobitného zreteľa: usporiadanie vlastníckych vzťahov, kupujúci dlhodobo pozemok užíva, predmetný pozemok leží medzi pozemkami parc. č. 148 a 154, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov.
     20. 03. 2014

     Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Čavoj
     19. 03. 2014

     Rozpočet Obce Čavoj na roky 2014 - 2016

     Návrh rozpočtu Obce Čavoj na roky 2014-2016
     03. 03. 2014

      

      

     Návrh VZN Obce Čavoj o nakladaní s komunálnymi odpadmi
     03. 03. 2014

     Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania - Vladislav Juríček, Čavoj
     05. 02. 2014

     Zámer Obce Čavoj previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa - Ján Oravec, Čavoj
     30. 09. 2013

     Zámer Obce Čavoj previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa - Janette Macháčová, Miroslav Husár, Roman Husár, Prievidza
     30. 09. 2013

      

     Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Čavoj na mesiace október 2013 - marec 2014
     03. 09. 2013

     Návrh záverečného účtu obce Čavoj
     11. 06. 2013

     Združenie urbáru - pozemkové spoločenstvo Čavoj - pozvánka na riadne valné zhromaždenie
     30. 04. 2013

      

     Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Jaroslav Marekovič, Trnava

     08. 04. 2013

     Návrh rozpočtu obce Čavoj na roky 2013-2015
     04. 03. 2013


     Návrh VZN obce č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Čavoj na úseku školstva
     26. 02. 2013

      

     Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Vladimír Súder a manželka Oľga, Čavoj
     14. 12. 2012

      

      

     Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj
     14. 12. 2012

      

      

     Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o miesntych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
     14. 12. 2012

      

      

     Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
     25. 11. 2012

      

     Príkaz starostu obce Čavoj č. 2 na odvolanie mimoriadnej situácie
     19. 02. 2012

      

     Príkaz starostu obce Čavoj č. 1 na vyhlásenie mimoriadnej situácie
     14.02.2012 

     Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy Základná škola s Materskou školou v Čavoji
     13. 01. 2012

      

     Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
     15. 12. 2011

     Návrh VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
     22. 11. 2011

     Dodatok č. 1 k VZN obce č. 4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj
     21. 07. 2011

     Obec Čavoj - Záverečný účet - výročná správa za rok 2010
     15. 07. 2011

     Návrh rozpočtu obce Čavoj na roky 2011 - 2013
     20. 06. 2011

     Návrh VZN Obce Čavoj č. 1/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čavoj
     20. 06. 2011

     Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky č. 311/2010 zo 6. júla 2010 o vyhlásení referenda
     27. 07. 2010

     Rozpočet Obce Čavoj na roky 2010 - 2012
     18. 12. 2009

     Všeobecne záväzné nariadenie  Obce Čavoj č. 3/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
     09. 12. 2009

     Návrh VZN Obce Čavoj o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
     25. 11. 2009

     Štátna ochrana prírody SR, Správa chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy - informácia o novele trestného zákona v súvislosti s jazdením na motorkách, štvorkolkách a iných motorových vozidlách
     29. 05. 2009

     Výzva k súťaži, súťažné podklady - Rekonštrukcia a modernizácia ciest, spevnenie svahu pri ceste
     25. 05. 2009

   • Rozpočet obce na rok 2015
    12. 10. 2015

    Návhr plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Čavoj na I. polrok 2016
    27. 11. 2015

  • Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ a MŠ obce Čavoj
   01.08.2018

 • Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Michal Dušička
  22.10.2018

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Lucia Tóthová
  15.10.2018

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Mgr. Branislav Hóz
  12.10.2018

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Ľuboš Petráš
  05.10.2018

  Predaj pozemku v obci
  Obec Čavoj v zmysle Zákona č. 140/2018 Z.z. o nadobudnutí vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov zverejňuje zámer predať pozemok Vlasty Repkovej registra ,,E" par.č. 1565 k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 2737 m2 v cene 2,75 Eur za 1 m2 .
  04.10.2018

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Emília Lopašková, Ľ. Ondrejova 11/14, Prievidza
  24.09.2018

  Zámer predať majetok Magdaléna Hancková zverejňuje zámer predať parcely registra ,,E", k.ú. Čavoj orná pôda a trvalé trávnaté porasty v cene 0,27 € / m2.
  02.08.2018

  Zámer predať majetok Vlasta Repková zverejňuje zámer predať parcely registra ,,E", k.ú. Čavoj orná pôda a trvalé trávnaté porasty v cene 0,27 € / m2.
  02.08.2018


Súvisiace odkazy: O obci, Územný plán obce, História, Súčasnosť, Partnerská obec, Mikroregión Magura-Strážov, MAS Magura - Strážov, Čavojské letné slávnosti, 2. svetová vojna a SNP, Obyvatelia obce, PHSR, Spravodajstvo, Pracovné miesta, Obnova obce, Povinné zverejňovanie,

Náhodná fotografia
vchod do bane