Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do1284500/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
? Obec ?avoj

Hlavný kontrolór

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce. Kontroluje najmä:

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom. Výsledky kontroly predkladá obecnému zastupiteľstvu.


Súvisiace odkazy: Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,
?lánok je tla?eny zo stránky www.cavoj.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk