Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do1284500/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
? Obec ?avoj

Postup pri sprístupňovaní informácií

Dňa 1. januára 2001 vstúpil do platnosti Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií).
V zmysle tohto zákona je Obec Čavoj povinná umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.
Podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám v Obci Čavoj upravuje Smernica č.2/2018 o postupe povinnej osoby pri sprístupňovaní informácií.

Smernica č. 2/2018

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie:

1. osobne
na podateľni obecného úradu

2. písomne
Obecný úrad
Čavoj č. 86
972 29

3. elektronickou poštou
obec.cavoj@centrum.sk

5. Ústne
u ktoréhokoľvek pracovníka obecného úradu, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári


Obec Čavoj ako povinná osoba obmedzí prístup k informáciám z dôvodov uvedených v § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z. z.:

Sťažnosti, podnety a petície adresované hlavnému kontrolórovi je možné podať buď poštou alebo prostredníctvom obecného úradu.


Súvisiace odkazy: Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,
?lánok je tla?eny zo stránky www.cavoj.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk