Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do1284500/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
? Obec ?avoj

Stanovy Združenia urbáru v Čavoji

Ustanovujúce valné zhromaždenie Združenia urbáru v Čavoji http://www.btkd.co.uk/personal.php?p=franck-muller-replica.htmlkonané dňa 18. februára 1996 v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 181/95 Z. z. o pozemkových spoločenstvách sa uznieslo vydať tieto stanovy:

Prvá časť
Základné ustanovenie
Článok 1

Názov a sídlo spoločenstva
1. Názov spoločenstva: Združenie urbáru v Čavoji, pozemkové spoločenstvo
2. Sídlo spoločenstva: Čavoj 111, 972 29  Čavoj

Článok 2
Účel spoločenstva

Spoločenstvo je združením osôb, ktoré boli členmi, alebo sú právnymi nástupcami členov bývalého urbárskeho spoločenstva v Čavoji, zrušeného zákonom č. 81/1949 Zb., ktoré sa združili predovšetkým za účelom racionálneho hospodárenia na spoločnej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Čavoj a ktorá je v ich nedeliteľnom (nezrušiteľnom) užívaní, a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva.
Predmetom činnosti spoločenstva je:
1. Ťažba dreva
2. Prerezávky a prebierky
3. Výsadba nových porastov
4. Ochrana lesa
5. Poľovnícka činnosť

Článok 3
Majetkové postavenie spoločenstva

Spoločenstvo je právnickou osobou. Spoločenstvo zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Členovia ručia za záväzky spoločenstva len do výšky svojho podielu na spoločnej nehnuteľnosti a spoločnom majetku.
Pod majetkom spoločenstva sa rozumie súhrn majetkových hodnôt, ktoré spoločenstvo vlastní a ktoré sú určené na plnenie úloh združenia a vznikli v súvislosti s užívaním a hospodárením na spoločnej nehnuteľnosti.
Majetok spoločenstva pozostáva:
a) z vrátených lesných pozemkov, ktoré boli majetkom bývalého urbárskeho spoločenstva a ktorých zoznam je uvedené v prílohe, ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o založení
b) z majetku získaného a nadobudnutého vlastnou činnosťou
c) majetok získaný vkladmi členov a z účelových dotácií


Druhá časť
Členstvo v spoločenstve
Článok 4
Vznik členstva


1. Členstvo v spoločenstve vzniká nadobudnutím vlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti. Členmi môžu byť fyzické i právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi podielu.
2. Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prevodom, resp. prechodom vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti.
3. Každý nadobúdateľ podielu je povinný pristúpiť k zmluve a stanovám do 2 mesiacov od nadobudnutia podielu. Pristúpením k zmluve a stanovám sa stáva nadobúdateľ podielu členom spoločenstva.


Článok 5
Práva a povinnosti členov spoločenstva


Člen má voči spoločenstvu nasledujúce povinnosti:
1. Dodržiavať zmluvu o založení a stanovy spoločenstva.
2. Prispievať k ochrane a zveľaďovaniu majetku spoločenstva.
3. Nepoškodzovať, nerozkrádať majetok spoločenstva.
4. Zúčastňovať sa akcií, ktoré bude organizovať výbor na zveľadenie majetku spoločenstva a prispievať k ochrane lesa.

A tieto práva:
1. Účastniť sa valného zhromaždenia a hlasovať na ňom.
2. Právo byť informovaný o dôležitých zámeroch spoločenstva.
3. Právo nahliadnuť do ročnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku (spôsob úhrady straty).
4. Právo byť volený do orgánov spoločenstva.
5. Právo vystúpiť zo spoločenstva.
6. Na rozhodovanie o záležitostiach spoločenstva.
7. Člen má právo na podiel zo zisku spoločenstva, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Tento nárok sa určí vynásobením pomeru jeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti k súhrnu podielov všetkých spoluvlastníkov s objemom zisku určeného na rozdelenie.
8. Pri likvidácií spoločenstva má spoluvlastník nárok na podiel na likvidačnom zostatku.
9. Člen má nárok na vyporiadací podiel pri zrušení spoločenstva jeho premenou, alebo pri vystúpený zo spoločenstva.
10. Na kúpu dreva za zľavnených podmienok. Výšku a podmienky poskytnutia zľavy upraví výbor podľa ekonomickej http://www.btkd.co.uk/personal.php?page=Replica-Piaget-Watches.htmlsituácie.

Členovi spoločenstva zaniká nárok na vyplatenie podielu zo zisku:
a) pri úmyselnom poškodení majetku spoločenstva,
b) pri rozkrádaní majetku.
O zániku nároku rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.


Článok 6
Práva drobných podielnikov


1. Spoluvlastníci, ktorých podiely v súhrne presahujú aspoň 20% zo spoločnej nehnuteľnosti majú právo požiadať výbor o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhnutých záležitostí.
2. Výbor zvolá mimoriadne valné zhromaždenie do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak výbor túto povinnosť nesplní v uvedenom termíne, právo zvolať valné zhromaždenie má dozorná rada, alebo hociktorý člen výboru, resp. dozornej rady.
Žiadosť o zvolanie valného zhromaždenia musí obsahovať:
a. Meno a priezvisko podielnika, jeho rodné číslo resp. IČO
b. Adresu trvalého bydliska, veľkosť podielu, priznaný počet hlasov a vlastnoručný podpis
c. Návrh programu
Výbor má právo uvedenú žiadosť preskúmať, v prípade že valné zhromaždenie nezvolá, musí do 30 dní od doručenie žiadosti členom uvedeným v žiadosti písomne oznámiť dôvod nezvolania valného zhromaždenia.
3. Ak mimoriadne valné zhromaždenie nie je zvolané v stanovenom termíne, členovia majú právo obrátiť sa na súd. Týmto spoluvlastníkom prislúcha náhrada nákladov v súvislosti so súdnym konaním, a to len v takom prípade, ak súd ich žiadosti vyhovel.
4. Na žiadosť vlastníkov uvedených v čl. 6 bod 1:
a. Výbor zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia
b. Dozorná rada preskúma výkon pôsobnosti výboru v určených záležitostiach


Článok 7
Zoznam členov spoločenstva


Výbor je povinný viesť zoznam všetkých členov. Zoznam členov sa vedie písomne, na vedenie zoznamu sa môžu použiť aj diskety. Do zoznamu je výbor povinný zaznačiť všetky zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve. Za vedenie zoznamu podľa týchto stanov zodpovedá predseda výboru. Zoznam musí obsahovať:
1. Meno a priezvisko člena, rodné číslo resp. IČO
2. Adresu trvalého pobytu
3. Spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti a priznaný počet hlasov


Článok 8
Zánik členstva


Členstvo v spoločenstve zaniká:
1. Prevodom spoluvlastníckeho podielu na inú osobu
2. Úmrtím člena
3. Vylúčením zo Duons sale SWISS REPLICA WATCHESrolex replica uk, top quality and 100% same as the original.spoločenstva
4. Vystúpením zo spoločenstva
5. Zánikom spoločenstva


Tretia časť
Orgány spoločenstva
Článok 9


Orgánmi spoločenstva sú:
1. Valné zhromaždenie
2. Výbor
3. Dozorná rada


Článok 10
Voľba výboru a dozornej rady


1. Výbor a dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie výboru a dozornej rady je štvorročné.
2. Ak sa valné zhromaždenie neuznesie inak výbor sa volí kolektívne verejným hlasovaním. Obdobne sa volí aj dozorná rada. Členovia výboru a dozornej rady si spomedzi seba zvolia predsedu.
3. Výbor, ktorého počet neklesol pod polovicu, má právo menovať náhradných členov do nasledujúceho zasadania valného zhromaždenia. O tomto musí písomne upovedomiť dozornú radu. Obdobne postupuje aj dozorná rada.
4. Členovia výboru a dozornej rady majú právo sa svojej funkcie vzdať. Svoju rezignáciu musia písomne oznámiť predsedovi orgánu spoločenstva, ktorého sú členmi. Výkon ich funkcie končí dňom, keď ich rezignáciu prerokoval orgán, ktorého sú členmi. O zmenách v orgánoch spoločenstva musí predseda spoločenstva informovať valné zhromaždenie na jeho najbližšom zasadaní.


Článok 11
Zákaz konkurencie


1. Členovia výboru a dozornej rady nesmú byť majiteľmi resp. konateľmi žiadnej obchodnej spoločnosti alebo družstva, ktorého podnikateľská činnosť súvisí s hospodárením spoločenstva na spoločnej nehnuteľnosti.
2. Nesmú uzatvárať obchody vo vlastnom mene alebo na vlastný účet, ktoré súvisia s činnosťou spoločenstva.


Štvrtá časť
Valné zhromaždenie
Článok 12


1. Najvyšším orgánom spoločenstva je valné zhromaždenie (ďalej len zhromaždenie), ktoré sa skladá zo všetkých na ňom prítomných členov. Zhromaždenie sa koná pravidelne raz za rok, po vykonaní ročnej účtovnej závierky. Riadne valné zhromaždenie môže zvolať len výbor alebo súd.
2. Dozorná rada, člen výboru resp. dozornej rady môže zvolať mimoriadne valné zhromaždenie len za podmienok stanovených zákonom, zmluvou príp. stanovami.
3. Výbor je povinný každému členovi zaslať pozvánku na valné zhromaždenie, ktorá musí obsahovať:
a. Meno a sídlo spoločenstva
b. Dátum, miesto a čas konania valného zhromaždenia
c. Označenie, či sa jedná o riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie
d. Program rokovania valného zhromaždenia


Článok 13


1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak sa ho zúčastnia členovia, ktorých podiely v súhrne presahujú 50% zo spoločnej nehnuteľnosti. Ak zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, výbor valné zhromaždenie rozpustí a do 14 dní musí zvolať náhradné valné zhromaždenie. Náhradné valné zhromaždenie musí mať ten istý program a je uznášaniaschopné vždy.
2. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, ak zákony, zmluva, resp. stanovy nevyžadujú inak.


Článok 14


1. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré sú do jeho pôsobnosti vyhradené zákonom, resp. zmluvou o založení.
2. Valné zhromaždenie má právo vyhradiť si rozhodovanie o ďalších záležitostiach, ktoré nie sú zákonom, resp. zmluvou o založení vyhradené do jeho pôsobnosti.
3. Rozhodovanie valného zhromaždenia sa riadi ustanoveniami čl. 5 a 6 zmluvy o založení.
4. Zhromaždenie si na začiatku zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov a schváli rokovací poriadok.
5. Výbor zabezpečuje vyhotovenie zápisnice podľa ustanovenia čl. 6 bod 8 zmluvy o založení do 15 dní od skončenia valného zhromaždenia.


Článok 15
Vylúčenie člena


Valné zhromaždenie má právo na návrh výboru vylúčiť zo spoločenstva člena, len za nasledujúcich podmienok:
a) Člen bol súdený alebo je voči nemu vedené trestné stíhanie za škody spôsobené spoločenstvu.
b) Ak spoločenstvo náhradu spôsobenej škody musí súdne vymáhať alebo ak člen na výzvy spoločenstva na úhradu spôsobenej škody nereaguje.
Na vylúčenie sa vyžaduje súhlas 2/3 väčšiny všetkých hlasov. Vylúčený člen má právo obrátiť sa na súd, aby o veci rozhodol. Ak zhromaždenie rozhodlo o vylúčení člena, výbor cheap fake watchescheap replica watchesje povinný postupovať podľa článku 25.


Článok 16


1. Výbor nesmie bez súhlasu valného zhromaždenia odpredávať, zamieňať, zaťažovať alebo prevádzať na iné osoby nehnuteľnosti alebo časti nehnuteľnosti, ktoré sú majetkom spoločenstva.
2. Na rozhodovanie podľa predošlého bodu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov.


Piata časť
Výbor
Článok 17


1. Výbor je štatutárny a výkonný orgán, ktorý riadi činnosť spoločenstva a koná jej menom. Výbor rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločenstva ak nie sú zákonom, zmluvou a stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia. Konať v mene spoločenstva je oprávnený predseda výboru alebo podpredseda výboru s vedomím predsedu. Rozhodnutia valného zhromaždenia alebo dozornej rady môžu obmedziť právo výboru konať v mene spoločenstva.
2. Podpredseda výboru má právo zastupovať spoločenstvo pred súdmi a inými orgánmi štátu, prípadne pred obchodnými spoločnosťami. Výbor určí zapisovateľa, ktorý zodpovedá za všetku agendu spoločenstva, vedie archív, zoznam členov a spracováva zápisnice zo zasadania výboru.
3. Na právny úkon, ktorý sa robí písomnou formou sa vyžaduje podpis aspoň dvoch členov výboru.
4. Výbor zodpovedá za riadne vedenie účtovníctva, archív spoločenstva, za ťažbu v rozsahu stanovenom orgánmi štátu a za hospodársku činnosť spoločenstva.
5. Výbor vypracováva podnikateľský zámer, resp. plán činnosti, výročnú správu s účtovnou závierkou a návrh na odmeňovanie členov výboru a dozornej rady, ktoré predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu.
6. Predseda výboru zodpovedá za včasné a riadne podanie daňového priznania a za vedenie účtovníctva v súlade so skutočnosťou.
7. Výbor je povinný zvolať mimoriadne valné zhromaždenie:
a. Ak sa znižuje majetok alebo už došlo k zníženiu majetku alebo je spoločenstvo po dobu dlhšiu ako tri mesiace platobne neschopné. O tomto upovedomí dozornú radu.
b. Ak o zvolanie písomne požiada dozorná rada.
c. Ak o zvolanie požiadajú vlastníci uvedení v čl. 6 bol 1 týchto stanov.
8. O priebehu zasadania výboru a jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice, podpísané predsedom výboru a zapisovateľom, ktoré musia obsahovať:
a. Predmet rokovania výboru a jeho rozhodnutia
b. Námietky členov výboru, opačné názory členov na prerokovanú záležitosť
c. Prezenčnú listinu
9. Zápisnice zo zasadania výboru sa vyhotovujú trojmo. Originál sa archivuje. Jedna kópia zostáva predsedovi výboru a druhá kópia sa odovzdá predsedovi dozornej rady.


Článok 18


1. Výbor rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov. Každý člen výboru má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Prehlasovaní členovia výboru majú právo podať protest voči rozhodnutiu výboru len v tom prípade, ak nerozhodla nadpolovičná väčšina členov výboru. O oprávnenosti protestu rozhodne dozorná rada. Do rozhodnutia dozornej rady je uznesenie výboru v napadnutej časti neplatné.
2. Činnosť výboru riadi a organizuje jeho predseda, ktorý je súčasne predsedom spoločenstva. Ak predseda nemôže vykonávať svoju funkciu, zastupuje ho ním poverený člen výboru na základe plnej moci alebo podpredseda výboru. Ak sa predseda vzdá svojej funkcie, resp. už nebude môcť svoju funkciu vykonávať, členovia výboru si spomedzi seba zvolia nového predsedu.
3. Predseda výboru, ktorého mandát zanikol rozhodnutím valného zhromaždenia alebo uplynutím funkčného obdobia, je povinný do 7 dní od skončenia valného zhromaždenia zvolať ustanovujúce zasadanie novozvolených orgánov spoločenstva.
4. Predseda spoločenstva má právo odvolať člena výboru:
a. Ak u člena výboru zistí porušenie čl. 11
b. Ak člen spôsobil spoločenstvu škodu
5. Odvolaný člen výboru má právo obrátiť sa do troch pracovných dní na dozornú radu. Odvolanie člena výboru musí predseda písomne oznámiť ostatným členom výboru a dozornej rade.
6. Ak dozorná rada rozhodnutie predsedu neschválila, na odvolanie člena výboru sa vyžaduje súhlas všetkých členov výboru. O odvolaní výbor hlasuje tajne.


Šiesta časť
Dozorná rada
Článok 19


1. Dozorná rada dozerá na výkon pôsobnosti výboru a uskutočňovanie činnosti spoločenstva, prerokúva sťažnosti členov spoločenstva, kontroluje dodržiavanie zmluvy o založení a stanov spoločenstva. Za výkon svojej funkcie zodpovedá valnému zhromaždeniu.
2. Dozorná rada preskúmava účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
3. Členovia dozornej rady sú oprávnený nazerať do všetkých dokladov a záznamov spoločenstva týkajúcich sa činnosti spoločenstva, kontrolujú či sú účtovné záznamy vedené v súlade so skutočnosťou a či činnosť spoločenstva je uskutočňovaná v súlade s právnymi predpismi, pokynmi valného zhromaždenia a pokynmi orgánov štátu.
4. Dozorná rada sa schádza podľa potreby avšak najmenej 1x za tri mesiace.
5. O zasadaní dozornej rady sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíše predseda dozornej rady. V zápisnici zo zasadania dozornej rady musia byť uvedené výsledky kontrolnej činnosti, zistené nedostatky a návrh na ich odstránenie. Kópiu zápisnice predseda dozornej rady odovzdá výboru. Originál sa archivuje.


Článok 20


1. Dozorná rada má právo požiadať výbor, aby dal účtovnú závierku overiť audítorovi.
2. Dozorná rada má právo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie:
a. Ak dochádza, resp. už došlo k zníženiu majetku spoločenstva
b. Spoločenstvo je po dobu viac ako tri mesiace platobne neschopné
c. Ak o zvolanie požiadajú vlastníci uvedení v čl. 6 bod 1
3. Dozorná rada je oprávnená obmedziť výkon pôsobnosti výboru, resp. člena výboru:
a. Ak zistí porušenie čl. 11
b. Ak člen výboru spôsobil Patek Philippe replicaspoločenskú škodu
4. Dozorná rada protesty člena (členov) výboru môže zamietnuť alebo nariadiť ich opätovné prerokovanie. Pri opätovnom prerokovaní vo výbore sa vyžaduje schválenie spornej záležitosti nadpolovičnou väčšinou všetkých členov výboru.
5. Dozorná rada má právo odvolať člena výboru:
a. Ak člen výboru po písomnom upozornení nenapravil spôsobenú škodu jej uhradením alebo návrhom na jej uhradenie do 3 mesiacov odo dňa doručenia upomienky. Upozornenie musí byť členovi výboru zaslané doporučene do 7 dní odo dňa zistenia škody. Za deň doručenia sa považuje deň podania na pošte. Za deň zistenia škody sa považuje dátum uvedený v zápisnice zo zasadania dozornej rady, na ktorom bola zistená škoda prejednávaná.
b. Ak sa člen výboru do 2 mesiacov od upozornenia neprispôsobil ustanoveniu čl. 11 stanov. Pre doručenie upozornenia platí ustanovenie predošlého odseku.
6. Dozorná rada môže postupovať podľa ustanovenia bodu 5 len v tom prípade, ak výbor do 15 dní od doručenia upozornenia neoznámil dozornej rade postup, akým bude postupovať voči svojmu členovi, ktorý spôsobil spoločenstvu škodu, resp. porušil ustanovenie čl. 11 stanov.
7. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú zasadania valného zhromaždenia a informujú ho o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti.
8. Členovia dozornej rady majú právo zúčastniť sa rokovania výboru len s jeho súhlasom, avšak nemôžu hlasovať na jeho zasadaní.
9. Predseda výboru má právo zvolať zasadanie dozornej rady a zúčastniť sa jeho zasadania, avšak nemá právo hlasovať na ňom.


Článok 21


Dozorná rada má právo v mene spoločenstva podať na člena spoločenstva trestné oznámenie, resp. súdnu žalobu ak pri svojej kontrolnej činnosti zistila porušenie zákona alebo rozkrádanie, resp. poškodzovanie spoločného majetku. Spoločenstvo pri podaní žaloby, resp. trestného oznámenia dozornou radou na člena zastupuje predseda dozornej rady.


Siedma časť
Prevod vlastníckeho podielu
Článok 22


1. Vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti môže svoj podiel previesť na iné osoby len v celosti.
2. Na prevod podielu podľa bodu 1 sa vyžaduje súhlas výboru spoločenstva. Výbor spoločenstva nesmie udeliť súhlas, ak výmera pripadajúca na podiel je nižšia než 2000 m2.
3. Výbor pripadajúcu výmeru určí nasledovne: vynásobením zlomku podielu na spoločnej nehnuteľnosti celkovou výmerou pozemkov v m2, ktoré sú vo vlastníctve spoločenstva, výsledkom je výmera pripadajúca na podiel nadobúdateľa.
4. Ak súhlas na prevod podielu výbor neudelí, postupuje sa podľa ustanovenia čl. 25.


Článok 23


1. Ustanovenia čl. 22 bod 1 neplatí pri dedení podielu.
2. Dedičia sú povinní upovedomiť výbor o delení, resp. nadobudnutí podielu jedným dedičom. Výbor je povinný určiť pripadajúcu výmeru na nové podiely, resp. podiel podľa ustanovenia čl. 23 bodu 3. Ak výmera pripadajúca na podiel je nižšia než 2000 m2, výbor vyzve dedičov, aby sa navzájom vyporiadali tak, aby nevznikli podiely, pri ktorých pripadajúca výmera je nižšia ako 2000 m2 do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve.
3. Ak sa dedičia v uvedenej lehote nedohodnú, výbor má právo postupovať podľa čl. 25 alebo sa obrátiť na súd, aby rozhodol o vyporiadaní vlastníctva podielu.
4. Predmetom dedenia nesmie byť podiel, na ktorý pripadá výmera nižšia než 2000 m2. Výbor v takom prípade postupuje podľa č. 25.
5. Ak dedičia odmietli prevziať spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve, výbor je povinný sa s dedičmi dohodnúť o kúpe podielu spoločenstvom. Na vlastnícky podiel kúpený podľa predošlého platí ustanovenie č. 25 bod 2.
6. Právo dedičov obrátiť sa na súd nie je ustanovením čl. 24 bod 3, 4 dotknuté.


Článok 24


1. Dohoda o prevode vlastníctva musí byť uskutočnená formou notárskej zápisnice a nadobúda účinnosť dňom vkladu do katastra nehnuteľností.
2. Nadobúdateľ podielu zmluvným prevodom alebo prechodom vlastníctva podielu na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu vstupuje do práv a povinnosti člena spoločenstva.


Článok 25


1. Výbor má právo v mene spoločenstva odkúpiť podiel na spoločnej nehnuteľnosti od člena, ktorý bol vylúčený zo spoločenstva, resp. ktorý má záujem svoje členské práva a povinnosti previesť na inú osobu, alebo ktorého prevod resp. prechod vlastníctva podielu je v rozpore s ustanovením § 4 ods. 2 a § 8 zákona č. 181/1995 Z. z. Cena sa určí podľa bonity pôdy alebo dohodou.
2. Spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti spoločenstvo nesmie vlastniť, ale je povinné podiel na spoločnej nehnuteľnosti odpredať alebo darovať členovi spoločenstva, ktorý o podiel prejaví záujem. O naložení s podielom rozhodne valné zhromaždenie. Do rozhodnutia valného zhromaždenia podiel spravuje spoločenstvo. Spoločenstvo nesmie podiel spravovať dobu dlhšiu ako jeden rok.
3. Členovia výboru a dozornej rady nesmú byť nadobúdateľmi podielov, ktoré sú v správe spoločenstva.


Ôsma časť
Zrušenie, zánik spoločenstva
Článok 26


1. Spoločenstvo sa zrušuje:
a. Ak sa výlučným vlastníkom všetkých podielov spoločnej nehnuteľnosti stáva jeden člen spoločenstva
b. Premenou spoločenstva na obchodnú spoločnosť alebo družstvo
c. Dňom uvedeným v rozhodnutí súdu, inak dňom, kedy toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
d. Vyhlásením konkurzu
2. Člen spoločenstva alebo dozornej rady môže požiadať súd o zrušenie spoločenstva, ak uplynú dva roky od skončenia funkčného obdobia orgánov spoločenstva a neboli zvolené nové orgány alebo spoločenstvo po dobu viac ako 2 roky nevykonáva žiadnu činnosť.
3. Člen spoločenstva, ktorý nesúhlasí s prevodom svojich členských práv a povinnosti na právneho nástupcu spoločenstva môže zo spoločenstva vystúpiť ku dňu, kedy k tomuto prevodu má dôjsť ak to oznámi výboru do jedného týždňa po uznesení valného zhromaždenia. Nárok na vyrovnávací podiel člena, ktorý vystúpil zo spoločenstva, výbor určí vynásobením pomeru jeho podielu k súhrnu všetkých podielov s čistým obchodným majetkom. Jeho podiel sa rovnomerne rozdelí medzi ostatných členov spoločenstva.
4. Zrušenie spoločenstva sa zapisuje do registra pozemkových spoločenstiev. Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra pozemkových spoločenstiev.


Článok 27
Zánik spoločenstva


Spoločenstvo zaniká:
1. Likvidáciou
a. Vyhlásením konkurzu na majetok spoločenstva, ak po ukončení konkurzu zostal ešte obchodný majetok
b. Rozhodnutím valného zhromaždenia o zrušení spoločenstva bez právneho nástupcu
c. Rozhodnutím súdu
d. Zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu z iného dôvodu, než pre nedostatok obchodného majetku
2. Bez likvidácie
a. Ak bol na majetok spoločenstva vyhlásený konkurz a po jeho skončení už nezostal obchodný majetok
b. Alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku


Článok 28


Do likvidácie spoločenstvo prechádza dňom, kedy je likvidátor menovaný valným zhromaždením, súdom alebo príslušným orgánom a jeho zápisom do registra pozemkových spoločenstiev. V priebehu likvidácie je likvidátor povinný:
a) Vysporiadať dane, odvody a poplatky
b) Vysporiadať záväzky a pohľadávky
c) Speňažiť majetok čo najhospodárnejšie a najrýchlejšie
d) Informovať valné zhromaždenie o skončení likvidácie a predložiť návrh na rozdelenie likvidačného zostatku
e) Oznámiť skončenie majetkového vysporiadania príslušnému orgánu, ktorý vyradí spoločenstvo z registra pozemkových spoločenstiev


Deviata časť
Záverečné a prechodné ustanovenia
Článok 29


1. Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti je nedeliteľné a nemožno sa s ním vysporiadať podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.
2. Výbor je povinný zaznačiť každú zmenu vo vlastníctve nehnuteľností do prílohy, ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o založení pozemkového spoločenstva.
3. Práva a povinnosti členov združenia vyplývajúce zo stanov združenia, zanikajú dňom konania ustanovujúceho valného zhromaždenia spoločenstva.
4. Spoločenstvo vzniká jeho zápisom do registra pozemkových spoločenstiev vedenom na príslušnom úrade.
5. Tieto stanovy sú platné dňom vzniku pozemkového spoločenstva podľa zákona č. 181/1995 Z. z. a rušia sa doterajšie stanovy združenia vydané v roku 1993.
6. O zmene a doplnku k týmto stanovám môže rozhodnúť len valné zhromaždenie.

V Čavoji 18. februára 1996

V súlade http://www.btkd.co.uk/personal.php?p=Hublot-Replica-Watches.htmls ustanovením § 18 ods. 2 a § 19 ods. 3 zákona č. 181/1995 Z. z., schválené ustanovujúcim valným zhromaždením konaným dňa 18. februára 1996 v Čavoji, prítomnými členmi vlastniacimi 88% zo spoločnej nehnuteľnosti.

Viliam Halaška
predseda valného zhromaždenia


Súvisiace odkazy: Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,
?lánok je tla?eny zo stránky www.cavoj.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk