Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

Zoznam VZN

Rok 2024
01/2024 Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 01/2024 o názvoch iných verejných priestranstiev
02/2024 Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 02/2024 o užívaní verejných priestranstiev

Rok 2023
01/2023 Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 01/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
02/2023 Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 2/2023 o miestnych daniach
03/2023 Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 03/2023 o miestnom poplatku za rozvoj
06-03/2012/2023 Dodatok č. 6 k Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľ

Rok 2022
01/2022 VZN č. 01/2022 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ Čavoj
02/2022 Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 02/2022 o miestnom poplatku za rozvoj
03/2022 VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad č. 03/2022
04 - 03/2012/2022 Dodatok č. 4 k Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľ
05-03/2012/2022 Dodatok č. 5 k Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľ

Rok 2021
03 - 03/2012/2021 VZN 3/2012 - Dodatok č.3 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obec Čavoj

Rok 2020
01/2020 Všeobecné záväzné nariadenie obce Čavoj č.01/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rok 2019
01/2019 VZN č. 1/2019 k miestnym daniam
02/2019 VZN č. 2/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v obci Čavoj
02 - 03/2012/2019 Dodatok č. 2 k Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľ
04/2019 VZN č. 4/2019 o miestnych daniach

Rok 2018
01/2018 VZN - BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA PREVÁDZKARNE IOM OBCE ČAVOJ
01 - 03/2012/2018 Dodatok č. 1 k VZN Obce Čavoj č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavo

Rok 2017
01/2017 VZN č. 1/2017 o podmienkach chovu a držania psov na území obce Čavoj
01 - 04/2015-/2017 Dodatok č.1 k VZN č.4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj
02/2017 VZN č. 2/2017 o vymedzení miesta na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
03/2017 VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Rok 2016
01/2016 VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na územi obce Čavoj
02/2016 VZN 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
02 - 01/2009/2016 Dodatok č.2 k VZN č.1/2009 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Čavoj
03/2016 VZN 3/2016 o miestnych daniach

Rok 2015
01/2015 VZN o miestnych daniach
02/2015 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
03/2015 VZN o zápise detí do Základnej školy s materskou školou od roku 2016
04/2015 VZN č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj

Rok 2014
01/2014 VZN č.1/2014 o nakladní s komunálnymi odpadmi
02/2014 VZN č.2/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpad

Rok 2013
01/2013 VZN č.1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Čavoj na úseku školstva
01 - 01/2009/2013 Dodatok č.1 k VZN č.1/2009 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Čavoj
01 - 04/2009/2013 Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2009
01 - 04/2009/2013 Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2009

Rok 2012
01/2012 VZN č.1/2012 o regulácii podnikateľskej činnosti a určení pravidiel predaja a času prevádzky služieb na území obce Čavoj
02/2012 VZN č.2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Čavoj
03/2012 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
03-03/2012/2012 Dodatok č. 3 k VZN Obce Čavoj č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavo
04/2012 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku

Rok 2011
01/2011 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO
01 - 04/2009/2011 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľ
02/2011 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku

Rok 2010
01/2010 VZN o určení výšky dotácie na prevádzky a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na rok 2010

Rok 2009
01/2009 VZN č.1/2009 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Čavoj
02/2009 VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu
03/2009 VZN o miesntych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO

Rok 2008
04/2008 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO

Náhodná fotografia
Jasličková pobožnosť