Starosta obce

JUDr. Anna Gulášová
starostka obce
tel.: 046 545 80 02
mobil:
+421911574874

e-mail:
obec.cavoj@centrum.sk


Starosta obce je zákonom a Ústavou Slovenskej republiky konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán obce a predstaviteľ obce. Starostu obce volia obyvatelia obce na 4 roky na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním (čl. 69 ods. 3 Ústavy SR a § 1 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí).

Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Spôsob voľby starostu upravuje zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Starosta nie je zamestnancom obce, ale niektoré jeho nároky sa posudzujú, ako by bol zamestnancom obce. Funkcia starostu je monokratická. Má samostatné a nezávislé postavenie, ktoré vyplýva zo zákona. Vzhľadom na dôležitosť funkcie starostu zákon upravuje možnú kolíziu záujmov starostu v rámci organizácie a chodu samosprávy.

Preto je funkcia starostu nezlučiteľná s funkciou

 • poslanca obecného zastupiteľstva,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 • ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch, v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce a správnym orgánom obce v administratívnych vzťahoch.

Starosta obce je zákonom a ústavou konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán a predstaviteľ obce. Postavenie starostu ovplyvňuje povinnosť obce plniť aj úlohy z oblasti štátnej správy a prenesenej štátnej správy. Starosta ako nezávislý predstaviteľ obce nesmie dať prednosť osobným záujmom pred záujmami obce.

Funkčné obdobie starostu končí zvolením a zložením sľubu nového starostu. Mandát starostu môže zaniknúť aj z iných dôvodov. Starosta sa môže svojho mandátu vzdať. Spôsob je upravený v § 13a zákona o obecnom zriadení. Toto ustanovenie zároveň vymedzuje dôvody zániku mandátu starostu. Okrem iných dôvodov starosta stráca svoj mandát, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Obecné zastupiteľstvo nemôže starostu odvolať, môže len vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, a to v prípadoch uvedených v zákone.

Starosta obce vykonáva správu obce. Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.

Úlohy starotu obce vyplývajú z ustanovení § 13 zák. o obecnom zriadení.

Starosta obce

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a mobecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva správu obce,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
 • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce,
 • je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce,
 • je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch,
 • môže pozastaviť výkon obecného zastupiteľstva.

Pri konštituovaní funkcie starostu obce zákon kladie dôraz na skutočnosť, že starosta vykonáva záležitosti, o ktorých rozhodlo a rozhoduje obecné zastupiteľstvo a záležitosti, o ktorých rozhodli obyvatelia obce priamo v miestnom referende.

Ústavou Slovenskej republiky ani zákonom o obecnom zriadení nie je rozčlenená pôsobnosť obce medzi starostu a obecné zastupiteľstvo.
Starosta obce v zásade rozhoduje v tých istých veciach ako obecé zastupiteľstvo, koná tak najmä v prípravnej a výkonnej fáze. V oblastiach, kde rozhoduje výlučne obecné zastupiteľstvo sa starosta musí podriadiť rozhodnutiu obecného zastupiteľstva. Avšak zákon o obecnom zriadení (§13 ods. 6) starostovi obce umožňuje pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva v prípade, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do desať dní od schválenia tohto uznesenia obecným zastupiteľstvom.


Starostovia obce Čavoj :

Gulášová Anna JUDr.(19.11.2022 - )
Gulášová Anna Mgr.(08.12.2018 - 19.11.2022)
Halaška Ján Ing. ( 13.12.2014 - 08.12.2018)
Novotka Ján ( - 13.12.2014)