Osobnosti

Anton Horvát (pseud. Paduánsky)
Slovenský pedagóg, osvetový pracovník a spisovateľ.
Narodil sa 14. septembra 1846 v Čavoji. V obci vychodil cirkevnú ľudovú školu. V roku 1858 sa spolu s rodičmi presťahoval do Brezian.
Absolvoval piaristické gymnázium v Prievidzi, potom učiteľskú prípravňu v Banskej Bystrici a v Lučenci. V rokoch 1867-1870 pôsobil ako učiteľ v Brezanoch, neskôr v rokoch 1870-1913 v rímskokatolíckej cirkevnej škole ľudovej v Trenčianskej Teplej, kde vyučoval po slovensky.
Venoval sa nielen deťom ale aj výchove dospelých. Bol šíriteľom školskej a hospodárskej osvety, autorom článkov, úvah a krátkych poviedok z dedinského života s didaktickým zameraním.
Prispieval do časopisov, ako boli Národné noviny, Národný hlásnik, Katolícke noviny a Slovenské noviny. Po zatvorení Matice Slovenskej vyvíjal činnosť v Spolku sv. Vojtecha. Spolupracoval s Andrejom Hlinkom. Zomrel 17. júla 1923 v Trenčianskej Teplej.

Ing. Jozef Vaško, DrSc.
Univerzitný profesor.
Narodil sa 14. júla 1926 v Čavoji. Ľudovú školu vychodil v Čavoji, meštianku v Handlovej. Potom absolvoval obchodnú školu v Krupine a Obchodnú akadémiu v Martine. V Prahe vyštudoval vysokú školu ekonomickú.
Po skončení pražského štúdia učil na Vysokej škole ekonomickej ako odborný asistent, r. 1960 sa habilitoval na docenta a r. 1982 bol menovaný profesorom vysokej školy na katedre vnútorného obchodu, kde vytrval až do odchodu do dôchodku.
Často prednášal na Slovensku, najčastejšie na detašovanom pracovisku v Prievidzi.