Oddelenia a kontakty

Kontakt:

Obecný úrad
972 29  Čavoj č. 86
e-mail: obec.cavoj@centrum.sk

 

  • Starostka obce

JUDr. Anna Gulášová
tel.:
 046 545 80 02 
mobil:  0911 574 874
e-mail: 
obec.cavoj@centrum.sk


  • Matrika, finančná, mzdová a administratívna agenda, osvedčovanie listín a podpisov, register adries, ohlasovňa pobytov, evidencia obyvatelov

Ing. Andrea Vážna
tel.:
 046 545 80 02
e-mail: obec.cavoj@centrum.sk


  • Podateľňa, registratúra, oddelenie miestnych daní a poplatkov, drobné stavby a stavebné úpravy, ochrana ŽP, odpadové hospodárstvo, evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov, nájmy hrobových miest, vyhlasovanie v miestnom rozhlase

Ing. Monika Špilajová
tel.:
 046 545 80 02
e-mail: obec.cavoj@centrum.sk


  • Hlavná kontrolórka obce 

Ing. Nadežda Hopková

e-mail: nadka.hopkova@gmail.com