Hlavný kontrolór

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce. Kontroluje najmä:

  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mobce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve
  • predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom. Výsledky kontroly predkladá obecnému zastupiteľstvu. 

Hlavný kontrolór obce čavoj je: Ing. Nadežda Hopková

email : nadka.hopkova@gmail.com

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Čavoj za rok 2022 /2.2.2023/

Správa o výsledku vykonanej kontroly v ZŠ s MŠ Čavoj /10.01.2023/

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023

Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2023

Správa o výsledku vykonanej kontroly evidencie dochádzky, miezd a mzdovej agendy /10.11.2022/

Správa o výsledku kontroly v obci Čavoj /29.9.2022/

Plán kontrolnej činnosti na rok 2020