Zoznam VZN

Zoznam aktuálne platných VZN . Chcem si prezrieť neplatné VZN.

Rok 2022
01 / 2022 VZN č. 01/2022 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ Čavoj   [0 kB - ]
02 / 2022 Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 02/2022 o miestnom poplatku za rozvoj   [0 kB - ]
03 / 2022 VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad č. 03/2022   [0 kB - ]
04 - 03/2012 / 2022 Dodatok č. 4 k Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľ   [0 kB - ]
05-03/2012 / 2022 Dodatok č. 5 k Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľ   [0 kB - ]
Rok 2021
03 - 03/2012 / 2021 VZN 3/2012 - Dodatok č.3 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obec Čavoj   [0 kB - ]
Rok 2020
01 / 2020 Všeobecné záväzné nariadenie obce Čavoj č.01/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   [0 kB - ]
Rok 2019
01 / 2019 VZN č. 1/2019 k miestnym daniam   [0 kB - ]
02 / 2019 VZN č. 2/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v obci Čavoj   [0 kB - ]
02 - 03/2012 / 2019 Dodatok č. 2 k Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľ   [0 kB - ]
04 / 2019 VZN č. 4/2019 o miestnych daniach   [0 kB - ]
Rok 2018
01 / 2018 VZN - BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA PREVÁDZKARNE IOM OBCE ČAVOJ   [0 kB - ]
01 - 03/2012 / 2018 Dodatok č. 1 k VZN Obce Čavoj č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavo   [0 kB - ]
Rok 2017
01 / 2017 VZN č. 1/2017 o podmienkach chovu a držania psov na území obce Čavoj   [0 kB - ]
01 - 04/2015- / 2017 Dodatok č.1 k VZN č.4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj   [0 kB - ]
02 / 2017 VZN č. 2/2017 o vymedzení miesta na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane   [0 kB - ]
03 / 2017 VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb   [0 kB - ]
Rok 2016
01 / 2016 VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na územi obce Čavoj   [0 kB - ]
02 / 2016 VZN 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   [0 kB - ]
02 - 01/2009 / 2016 Dodatok č.2 k VZN č.1/2009 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Čavoj   [0 kB - ]
03 / 2016 VZN 3/2016 o miestnych daniach   [0 kB - ]
Rok 2015
01 / 2015 VZN o miestnych daniach   [0 kB - ]
02 / 2015 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   [0 kB - ]
03 / 2015 VZN o zápise detí do Základnej školy s materskou školou od roku 2016   [0 kB - ]
04 / 2015 VZN č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj   [0 kB - ]
Rok 2014
01 / 2014 VZN č.1/2014 o nakladní s komunálnymi odpadmi   [0 kB - ]
02 / 2014 VZN č.2/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpad   [0 kB - ]
Rok 2013
01 / 2013 VZN č.1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Čavoj na úseku školstva   [0 kB - ]
01 - 01/2009 / 2013 Dodatok č.1 k VZN č.1/2009 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Čavoj   [0 kB - ]
01 - 04/2009 / 2013 Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2009   [0 kB - ]
01 - 04/2009 / 2013 Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2009   [0 kB - ]
Rok 2012
01 / 2012 VZN č.1/2012 o regulácii podnikateľskej činnosti a určení pravidiel predaja a času prevádzky služieb na území obce Čavoj   [0 kB - ]
02 / 2012 VZN č.2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Čavoj   [0 kB - ]
03 / 2012 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach   [0 kB - ]
03-03/2012 / 2012 Dodatok č. 3 k VZN Obce Čavoj č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavo   [0 kB - ]
04 / 2012 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku   [0 kB - ]
Rok 2011
01 / 2011 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO   [0 kB - ]
01 - 04/2009 / 2011 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľ   [0 kB - ]
02 / 2011 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku   [0 kB - ]
Rok 2010
01 / 2010 VZN o určení výšky dotácie na prevádzky a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na rok 2010   [0 kB - ]
Rok 2009
01 / 2009 VZN č.1/2009 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Čavoj   [0 kB - ]
02 / 2009 VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu   [0 kB - ]
03 / 2009 VZN o miesntych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO   [0 kB - ]
Rok 2008
04 / 2008 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO   [0 kB - ]