Komisie OZDátum pridania: 06.11.2008        Po?et zobrazení: 8013          tla?i? ?lánok

Komisie OZ

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie, ktoré sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy obce a sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec OZ, a členov komisie.
Komisie OZ zasadajú podľa potreby.

Predseda komisie :

  • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,
  • zostavuje plán činnosti
  • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami OZ
  • zastupuje komisiu navonok


Náplň práce, úlohy a členovia komisií OZ:


Súvisiace odkazy: Úloha obecného zastupiteľstva, Poslanci OZ,

Náhodná fotografia