Štatút obceDátum pridania: 04.11.2008        Po?et zobrazení: 6758          tla?i? ?lánok

Štatút obce

statut obce

Základným dokumentom obce je Štatút obce. Upravuje postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce.

 


Súvisiace odkazy: Samospráva obce, Spracovania osobných údajov, Starosta obce, Obecné zastupiteľstvo, Hlavný kontrolór, Všeobecne záväzné nariadenia, Zasadnutia OZ, Rozpočet obce, Voľby,

Náhodná fotografia