Úradná tabuľaDátum pridania: 01.04.2009        Po?et zobrazení: 11306          tla?i? ?lánok

Úradná tabuľa

Návrh zaverečného účtu obce za rok 2020
01.06. 2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktoroí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom 

  Rozpočet obce na rok 2021
  15. 12. 2020

  Všeobecné záväzné nariadenie obce Čavoj č.01/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  15. 12. 2020

  Návrh rozpočtu obce na rok 2021
  09. 11. 2020

  Všeobecné záväzné nariadenie obce Čavoj č.01/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady -NÁVRH
  09.11. 2020

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Augustín Juríček

  09.11.2020

Predaj pozemku v obci

Obec Čavoj v zmysle Zákona č. 140/2018 Z.z. o nadobudnutí vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov zverejňuje zámer predať pozemok vo vlastníctve Terézia Vlčeková r. Krchlíková, Čavoj 38, Čavoj, PSČ 972 29, SR par.č. 914 v 1/1 registra ,,C" k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 2061 m2, par.č. 915 k.ú. v 1/1 registra ,,C" k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 3196 m2.
04.11.2020

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Združenie urbáru PS Čavoj

  25.09.2020

  Verejná vyhláška, ktorou sa vyzývaju občania na odstránenie stromov pod elektrickým vedením.

  08.07.2020

  Plán hlavného kontrolóra na rok 2020,

  •  
   •  

    01.07.2020

    NÁVRH-Záverečný účet obce Čavoj 2019,

    •  
     •  

      30.05.2020

      Verejná vyhláška- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prievidza – oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu

      •  
       •  

        29.05.2020

        Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení- izolácia v domácom prostredí

        •  
         •  

        10.03.2020

        Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení- zákaz hromadných podujatí

        •  
         •  

        10.03.2020

        Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: „Rekonštrukcia posilňovne“

        •  
         •  

        21.02.2020

        Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
        19.02.2020

        Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Ing.Ľuboš Lobotka a JUDr. Katarína Lobotková
        19.02.2020

        Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Ing.Ivan Šiagi a Mgr. Martina Šiagiová
        19.02.2020

        Návrh rozpočtu na rok 2020
        29.11.2019

        Návrh VZN 4/2019
        29.11.2019

        Predaj pozemku v obci

        Obec Čavoj v zmysle Zákona č. 140/2018 Z.z. o nadobudnutí vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov zverejňuje zámer predať pozemok vo vlastníctve Terézia Vlčeková r. Krchlíková, Čavoj 38, Čavoj, PSČ 972 29, SR par.č. 914 v 1/1 registra ,,C" k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 2061 m2, par.č. 915 k.ú. v 1/1 registra ,,C" k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 3196 m2. Cena 6,- €/m2.
        15.08.2019

         •  
         •  

        Návrh záverečného účtu za rok 2018
        30.05.2019

        Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
        05.04.2019

        Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra do 18.04.2019
        21.03.2019

        Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019 - 2048 - záznamy z prerokovania pripomienok a vyhodnotenie podaných pripomienok
        21.03.2019

        Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Klaudia Škadrová
        12.02.2019

        Predaj pozemku v obci

        Obec Čavoj v zmysle Zákona č. 140/2018 Z.z. o nadobudnutí vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov zverejňuje zámer predať pozemok vo vlastníctve Eva Hamidová, Feldstrasse 31A, Ton 5 v 1/2 a Oľga Planková, Kúpeľná 89, 972 01 Bojnice v 1/2 registra ,,E" par.č. 2826 k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 2362 m2. Cena dohodou.
        13.11.2018

        Návrh rozpočtu na rok 2019
        09.11.2018

        Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019 - 2048
        29.10.2018

        •  
         •  
          • Oznámenie
          • Zoznam parciel registra E
          • Zoznam parciel registra C
           •  
            •  
              Kontakt: Martin Kučeravý tel: 0911489064 mail: kuceravy.martin@gmail.com
              - parc.č. 3147/13 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 258 m2, ktorá vznikne odčlenením z parc.č. 3147/2 k.ú. Čavoja,
              - parc.č. 3150/2 k.ú. Čavoj – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2, ktorá vynikne odčlenením z parc.č. 3150 k.ú. Čavoja,
              - parc.č. 3041 k.ú. Čavoj – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, k.ú. Čavoja,
            • Zámer predať majetok par.č. 2538 Bc. Eva Kučerová zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,E" par.č. 2538 k.ú. Čavoj orná pôda vo výmere 2342 m2 v cene 3,50 € / m2.
             26.07.2018

             Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3013 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvorie o výmere 150 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
             23.07.2018

             Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Združenie urbáru PS Čavoj, Čavoj 86, 972 29 Čavoj
             03.07.2018

             Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra do 31.07.2018
             28.06.2018

             Verejná vyhláška oznamuje zámer vyhlásiť chránený areál Temešská skala a informuje o návrhu programu starostlivosti o chránený areál Temešská skala na obdobie rokov 2018-2047
             27.06.2018

             Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Július Štrba, Gápel 45, 972 28 Valaská Belá
             07.06.2018

             Zaverečný účet obce Čavoj 201617 - NÁVRH

             04.06.2018

             Dodatok č. 1 k Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj
             09.05.2018

             Návrh Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2018 BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA PREVÁDZKARNE IOM OBCE ČAVOJ
             24.04.2018

             Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3147/2 k.ú. Čavoj vodná plocha vo výmere 21 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
             24.04.2018

             Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
             26.02.2018

             Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 28.03.2018
             05.02.2018

             Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Marek Oravec
             08.02.2018

             Návrh rozpočtu na rok 2018
             20.11.2016

             Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
             23.10.2017

             Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Oto Špilaj
             23.10.2017

             Zámer predať majetok par.č. 981 Klement Belák zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 981 k.ú. Čavoj lesné pozemky vo výmere 2040 m2.
             14.10.2017

             Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3156/8 k.ú. Čavoj vodná plocha vo výmere 79 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
             03.10.2017

             Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3156/3 k.ú. Čavoj vodná plocha vo výmere 47 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
             05.09.2017

             Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
             11.09.2017

             Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3149 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 126 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
             05.09.2017

             Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 29.09.2017
             06.08.2017

             Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3156/8 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 79 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
             28.07.2017

             Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
             27.07.2017

             Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.2/2017 o vymedzení miesta na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

             12.07.2017

             Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - PaedDr. Zuzana Čičmancová
             27.06.2017

             Zaverečný účet obce Čavoj 2016 - NÁVRH

             05.06.2017

             Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.1/2017 o podmienkach chovu a držania psov na území obce Čavoj
             20.05.2017

             Dodatok č. 1 k Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj
             16.05.2017

             Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti objektu OÚ Čavoj – stavebný dozor“

             Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 07.06.2017
             23.03.2017

             Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Vlasta Repková
             20.03.2017

             Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Oľga Čičmancová
             09.03.2017

             Predaj pozemku v našej obci
             24.02.2017

             Martin Kučeravý ponúka na predaj pozemok v extraviláne obce Čavoj pri časti Krpelance. List vlastníctva: 847, typ parcely: C - Trvalý trávnatý porast, číslo parcely: 2054/4, k.ú: Čavoj, okres Prievidza, Rozmery pozemku: cca 66x70 m, Rozloha pozemku 4711 m2, cena za m2 - 2,34 Eur.

              

             Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Jánovi Oravcovi bytom Čavoj č 174 a to:

             v zmysle geometrického plánu číslo 380/2014 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza, v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
             10.02.2017

              

             Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Vladislav Juríček
             10.02.2017

             Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Územný plán obce Valaská Belá
             31.01.2017

             Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
             17.01.2017

             Obec Čavoj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy -Základnej školy s materskou školou,Čavoj 35
             16.01.2017

             Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Pavol Novotka
             20.12.2016

             Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 3/2016 o miestnych daniach - návrh
             15.12.2016

             Schválené - Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh
             15.12.2016

             Rozpočtu na rok 2017
             15.12.2016

             Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 3/2016 o miestnych daniach - návrh
             30.11.2016

             Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh
             30.11.2016

             Návrh rozpočtu na rok 2017
             15.11.2016

             Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Valaská Bela - Obec Valaská Belá
             20.10.2016

             Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Viliamovi Trepačovi a manželke Alene obaja bytom Znievska 38, 851 06 Bratislava a to parc.č. 3156/2 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 16 m2,v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
             29.09.2016

             Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Jakubovi Juríčkovi bytom Čavoj č 11 a to parc.č. 3028/11 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 51 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3028/9 k.ú. Čavoja a parc.č. 3147/17 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 1 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3147/6 k.ú. Čavoja v zmysle geometrického plánu číslo 216/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
             20.09.2016

             Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Jozefovi Gážikoví a manželke Anne bytom Čavoj č 11 a to parc.č. 3028/12 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 8 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3028/9 k.ú. Čavoja a parc.č. 3147/18 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 1 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3147/6 k.ú. Čavoja v zmysle geometrického plánu číslo 216/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
             20.09.2016

             Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Čavoj - Milan Hrubina
             19.09.2016

             Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Radoslavovi Svrčkovi bytom Čavoj č 388 a to parc.č. 3147/16 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 4 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3147/6 k.ú. Čavoj v zmysle geometrického plánu číslo 216/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
             05.09.2016

             Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 23.11.2016
             05.09.2016

             Žiadosť o výrub drevín obce Čavoj
             19.08.2016

             Zaverečný účet obce Čavoj 2015
             09.06.2016

             Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čavoj
             09.06.2016

             Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Františkovi Gulášovi bytom Benedikta 303/26, Prievidza a to parc.č. 3034/3 k.ú. Čavoj – zastavaná plocha o výmere 27 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3034/1 k.ú. Čavoja v zmysle geometrického plánu číslo 16/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
             01.04.2016

             Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj
             15.12.2015

             Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2015 o zápise detí do Základnej školy s materskou školou od roku 2016
             15.12.2015

             Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
             15.12.2015

             Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2015 o miestnych daniach
             15.12.2015

             Schválený rozpočet na rok Rozpočet 2016
             15.12. 2015

             Návrh rozpočetu obce na rok 2016
             27. 11. 2015

            • rozpočet_2016
             • Návrh plánu na I.polrok 2016
             • NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj
              27.11.2015

              NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2015 o zápise detí do Základnej školy s materskou školou od roku 2016
              27.11.2015

              NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
              27.11.2015

              NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2015 o miestnych daniach
              27.11.2015

              Zámer previesť majetok obce z dôvodu neupotrebiteľnosti 
              16. 01. 2015

              Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Čavoji  15. novembra 2014
              26. 09. 2014


              Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Čavoji 15. novembra 2014 
              26. 09. 2014

              Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Čavoj o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
              28. 07. 2014

              Návhr plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Čavoj na II. polrok 2014
              25. 06. 2014


              Návrh Záverečného účtu Obce Čavoj za rok 2013

              10. 06. 2014


              Zámer Obce Čavoj previesť majetok obce
              - Vladimírovi Vnučkovi a manž. Ivete Vnučkovej, Žarnova 822/28, Prievidza a to časť pozemku parc. č. 3156/1 - vodná plocha, k. ú. Čavoj vedený na LV č. 1 v cene 2 €/m2 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvody osobitného zreteľa: usporiadanie vlastníckych vzťahov, kupujúci dlhodobo pozemok užíva, predmetný pozemok leží medzi pozemkami parc. č. 148 a 154, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov.
              20. 03. 2014

              Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Čavoj
              19. 03. 2014

              Rozpočet Obce Čavoj na roky 2014 - 2016

              Návrh rozpočtu Obce Čavoj na roky 2014-2016
              03. 03. 2014

               

               

              Návrh VZN Obce Čavoj o nakladaní s komunálnymi odpadmi
              03. 03. 2014

              Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania - Vladislav Juríček, Čavoj
              05. 02. 2014

              Zámer Obce Čavoj previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa - Ján Oravec, Čavoj
              30. 09. 2013

              Zámer Obce Čavoj previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa - Janette Macháčová, Miroslav Husár, Roman Husár, Prievidza
              30. 09. 2013

               

              Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Čavoj na mesiace október 2013 - marec 2014
              03. 09. 2013

              Návrh záverečného účtu obce Čavoj
              11. 06. 2013

              Združenie urbáru - pozemkové spoločenstvo Čavoj - pozvánka na riadne valné zhromaždenie
              30. 04. 2013

               

              Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Jaroslav Marekovič, Trnava

              08. 04. 2013

              Návrh rozpočtu obce Čavoj na roky 2013-2015
              04. 03. 2013


              Návrh VZN obce č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Čavoj na úseku školstva
              26. 02. 2013

               

              Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Vladimír Súder a manželka Oľga, Čavoj
              14. 12. 2012

               

               

              Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj
              14. 12. 2012

               

               

              Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o miesntych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
              14. 12. 2012

               

               

              Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
              25. 11. 2012

               

              Príkaz starostu obce Čavoj č. 2 na odvolanie mimoriadnej situácie
              19. 02. 2012

               

              Príkaz starostu obce Čavoj č. 1 na vyhlásenie mimoriadnej situácie
              14.02.2012 

              Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy Základná škola s Materskou školou v Čavoji
              13. 01. 2012

               

              Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
              15. 12. 2011

              Návrh VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
              22. 11. 2011

              Dodatok č. 1 k VZN obce č. 4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj
              21. 07. 2011

              Obec Čavoj - Záverečný účet - výročná správa za rok 2010
              15. 07. 2011

              Návrh rozpočtu obce Čavoj na roky 2011 - 2013
              20. 06. 2011

              Návrh VZN Obce Čavoj č. 1/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čavoj
              20. 06. 2011

              Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky č. 311/2010 zo 6. júla 2010 o vyhlásení referenda
              27. 07. 2010

              Rozpočet Obce Čavoj na roky 2010 - 2012
              18. 12. 2009

              Všeobecne záväzné nariadenie  Obce Čavoj č. 3/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
              09. 12. 2009

              Návrh VZN Obce Čavoj o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
              25. 11. 2009

              Štátna ochrana prírody SR, Správa chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy - informácia o novele trestného zákona v súvislosti s jazdením na motorkách, štvorkolkách a iných motorových vozidlách
              29. 05. 2009

              Výzva k súťaži, súťažné podklady - Rekonštrukcia a modernizácia ciest, spevnenie svahu pri ceste
              25. 05. 2009

            • Rozpočet obce na rok 2015
             12. 10. 2015

             Návhr plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Čavoj na I. polrok 2016
             27. 11. 2015

           • Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ a MŠ obce Čavoj
            01.08.2018

          • Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Michal Dušička
           22.10.2018

           Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Lucia Tóthová
           15.10.2018

           Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Mgr. Branislav Hóz
           12.10.2018

           Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Ľuboš Petráš
           05.10.2018

           Predaj pozemku v obci
           Obec Čavoj v zmysle Zákona č. 140/2018 Z.z. o nadobudnutí vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov zverejňuje zámer predať pozemok Vlasty Repkovej registra ,,E" par.č. 1565 k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 2737 m2 v cene 2,75 Eur za 1 m2 .
           04.10.2018

           Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Emília Lopašková, Ľ. Ondrejova 11/14, Prievidza
           24.09.2018

           Zámer predať majetok Magdaléna Hancková zverejňuje zámer predať parcely registra ,,E", k.ú. Čavoj orná pôda a trvalé trávnaté porasty v cene 0,27 € / m2.
           02.08.2018

           Zámer predať majetok Vlasta Repková zverejňuje zámer predať parcely registra ,,E", k.ú. Čavoj orná pôda a trvalé trávnaté porasty v cene 0,27 € / m2.
           02.08.2018


        Súvisiace odkazy: O obci, Územný plán obce, História, Súčasnosť, Partnerská obec, Mikroregión Magura-Strážov, MAS Magura - Strážov, Čavojské letné slávnosti, 2. svetová vojna a SNP, Obyvatelia obce, PHSR, Spravodajstvo, Pracovné miesta, Obnova obce, Povinné zverejňovanie, COVID 19,

Náhodná fotografia
Jasličková pobožnosť