Úradná tabuľaDátum pridania: 01.04.2009        Po?et zobrazení: 14701          tla?i? ?lánok

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprava v katastrálnom území Čavoj

01.02.2024 

Návrh - Všeobecne záväzne nariadenie obce Čavoj č. 02/2024 o užívaní verejných priestranstiev

02.1.2024 

Návrh - Všeobecne záväzne nariadenie obce Čavoj č. 01/2024 o názvoch iných verejných priestranstiev

02.1.2024 

Návrh rozpočtu na roky 2024, 2025, 2026

28.11.2023 

Návrh Dodatok č. 6 k VZN č. 3/2012

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj

28.11.2023 

Návrh VZN 3/2023 -  miestnom poplatku za rozvoj

28.11.2023 

Návrh VZN 2/2023 -  miestnych daniach

28.11.2023 

Návrh VZN 1/2023 -  miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

28.11.2023 

Oznámenie o začatí územného konania -,,Koreňová čistiareň odpadových vôd“

23.11.2023 

Návrh VZN 1/2023 -  miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

01.06.2023

 

Návrh -plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Čavoj na II.polrok 2023

01.06.2023

 

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať časť pozemoku registra ,,C" par.č. 3153/1 k.ú. Čavoj zastavanéá plocha a nádvorie o výmere cca 270 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa.
05.05.2023

 

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľa školy

13.4.2023 

 

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať časť pozemoku registra ,,C" par.č. 337/1 k.ú. Čavoj trvalý trávny porast  o výmere cca 175 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa.
08.03.2023

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čavoj Dodatok č.5 k VZN č. 03/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobniosti Obce Čavoj

01.12.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023
20.11.2022

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaska Belá

10.11.2022

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Mgr. Miriam Krošláková

10.10.2022

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čavoj č.03/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
08. 10. 2022

Návrh zaverečného účtu obce za rok 2021

30.05. 2022

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať časť pozemoku registra ,,C" par.č. 3103 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvorie  o výmere cca 20 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa.
30.05.2022

Návrh rozpočtu na rok 2022
24.11.2021

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3147/2 k.ú. Čavoj vodná plocha o výmere cca 30 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa.
11.11.2021

 

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľa školy

11.10.2021

 

 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Zuzana Kovačovský

22.9.2021

 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá

20.9.2021

 

Návrh DODATKU č.1 k  VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čavoj

01.09.2021

 Návrh 

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3103 k.ú. Čavoj zastavaná plovcha a nádvorie o výmere cca 3 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa.

25.08.2021

Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 2185 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m2 v podiele 1/4 ako prípad hodný osobitného zreteľa  a rodinný dom súpisné číslo 326 v podiele 1/4 nachadzajúci sa na parcele registra "C" parc.č. 2185 v k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvorie ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena stanovená na základe znaleckého posudku v sume 2500 eur.

18.06.2021 

Návrh zaverečného účtu obce za rok 2020
01.06. 2021

 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Ing. Martin Lehotský

24.05.2021

 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Jozef Kuneš

24.05.2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktoroí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom 

15.4.2021


Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 2185 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m2 v podiele 1/4 ako prípad hodný osobitného zreteľa  a rodinný dom súpisné číslo 326 v podiele 1/4 nachadzajúci sa na parcele registra "C" parc.č. 2185 v k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvorie ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena bude stanovená znaleckým posudkom 
28.1.2021 

Rozpočet obce na rok 2021

15. 12. 2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čavoj č.01/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
15. 12. 2020

Návrh rozpočtu obce na rok 2021
09. 11. 2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čavoj č.01/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady -NÁVRH
09.11. 2020 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Augustín Juríček
09.11.2020

Predaj pozemku v obci

Obec Čavoj v zmysle Zákona č. 140/2018 Z.z. o nadobudnutí vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov zverejňuje zámer predať pozemok vo vlastníctve Terézia Vlčeková r. Krchlíková, Čavoj 38, Čavoj, PSČ 972 29, SR par.č. 914 v 1/1 registra ,,C" k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 2061 m2, par.č. 915 k.ú. v 1/1 registra ,,C" k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 3196 m2.
04.11.2020

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Združenie urbáru PS Čavoj

Verejná vyhláška, ktorou sa vyzývaju občania na odstránenie stromov pod elektrickým vedením.

Plán hlavného kontrolóra na rok 2020  

01.07.2020

NÁVRH-Záverečný účet obce Čavoj 2019

30.05.2020

 

Verejná vyhláška- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prievidza – oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu

  29.05.2020

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení- izolácia v domácom prostredí

10.03.2020

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení- zákaz hromadných podujatí  

10.03.2020

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: „Rekonštrukcia posilňovne“

  •  
    •  

21.02.2020

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
19.02.2020 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Ing.Ľuboš Lobotka a JUDr. Katarína Lobotková
19.02.2020 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Ing.Ivan Šiagi a Mgr. Martina Šiagiová
19.02.2020 

Návrh rozpočtu na rok 2020
29.11.2019 

Návrh VZN 4/2019
29.11.2019 

Predaj pozemku v obci

Obec Čavoj v zmysle Zákona č. 140/2018 Z.z. o nadobudnutí vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov zverejňuje zámer predať pozemok vo vlastníctve Terézia Vlčeková r. Krchlíková, Čavoj 38, Čavoj, PSČ 972 29, SR par.č. 914 v 1/1 registra ,,C" k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 2061 m2, par.č. 915 k.ú. v 1/1 registra ,,C" k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 3196 m2. Cena 6,- €/m2.
15.08.2019 

Návrh záverečného účtu za rok 2018
30.05.2019

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
05.04.2019

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra do 18.04.2019
21.03.2019

Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019 - 2048 - záznamy z prerokovania pripomienok a vyhodnotenie podaných pripomienok
21.03.2019  

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Klaudia Škadrová
12.02.2019 

Predaj pozemku v obci

Obec Čavoj v zmysle Zákona č. 140/2018 Z.z. o nadobudnutí vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov zverejňuje zámer predať pozemok vo vlastníctve Eva Hamidová, Feldstrasse 31A, Ton 5 v 1/2 a Oľga Planková, Kúpeľná 89, 972 01 Bojnice v 1/2 registra ,,E" par.č. 2826 k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 2362 m2. Cena dohodou.
13.11.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019
09.11.2018

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019 - 2048
29.10.2018

  •  
      • Oznámenie
      • Zoznam parciel registra E
      • Zoznam parciel registra C
        •  
          •  
              Kontakt: Martin Kučeravý tel: 0911489064 mail: kuceravy.martin@gmail.com
              - parc.č. 3147/13 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 258 m2, ktorá vznikne odčlenením z parc.č. 3147/2 k.ú. Čavoja,
              - parc.č. 3150/2 k.ú. Čavoj – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2, ktorá vynikne odčlenením z parc.č. 3150 k.ú. Čavoja,
              - parc.č. 3041 k.ú. Čavoj – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, k.ú. Čavoja,
          • Zámer predať majetok par.č. 2538 Bc. Eva Kučerová zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,E" par.č. 2538 k.ú. Čavoj orná pôda vo výmere 2342 m2 v cene 3,50 € / m2.
            26.07.2018

            Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3013 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvorie o výmere 150 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
            23.07.2018

            Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Združenie urbáru PS Čavoj, Čavoj 86, 972 29 Čavoj
            03.07.2018

            Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra do 31.07.2018
            28.06.2018

            Verejná vyhláška oznamuje zámer vyhlásiť chránený areál Temešská skala a informuje o návrhu programu starostlivosti o chránený areál Temešská skala na obdobie rokov 2018-2047
            27.06.2018

            Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Július Štrba, Gápel 45, 972 28 Valaská Belá
            07.06.2018

            Zaverečný účet obce Čavoj 201617 - NÁVRH

            04.06.2018

            Dodatok č. 1 k Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj
            09.05.2018

            Návrh Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2018 BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA PREVÁDZKARNE IOM OBCE ČAVOJ
            24.04.2018

            Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3147/2 k.ú. Čavoj vodná plocha vo výmere 21 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
            24.04.2018

            Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
            26.02.2018

            Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 28.03.2018
            05.02.2018

            Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Marek Oravec
            08.02.2018

            Návrh rozpočtu na rok 2018
            20.11.2016

            Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
            23.10.2017

            Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Oto Špilaj
            23.10.2017

            Zámer predať majetok par.č. 981 Klement Belák zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 981 k.ú. Čavoj lesné pozemky vo výmere 2040 m2.
            14.10.2017

            Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3156/8 k.ú. Čavoj vodná plocha vo výmere 79 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
            03.10.2017

            Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3156/3 k.ú. Čavoj vodná plocha vo výmere 47 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
            05.09.2017

            Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
            11.09.2017

            Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3149 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 126 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
            05.09.2017

            Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 29.09.2017
            06.08.2017

            Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj Obec Čavoj v zmysle § 9a, osd. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer predať pozemok registra ,,C" par.č. 3156/8 k.ú. Čavoj zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 79 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
            28.07.2017

            Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
            27.07.2017

            Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.2/2017 o vymedzení miesta na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

            12.07.2017

            Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - PaedDr. Zuzana Čičmancová
            27.06.2017

            Zaverečný účet obce Čavoj 2016 - NÁVRH

            05.06.2017

            Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.1/2017 o podmienkach chovu a držania psov na území obce Čavoj
            20.05.2017

            Dodatok č. 1 k Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj
            16.05.2017

            Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti objektu OÚ Čavoj – stavebný dozor“

            Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 07.06.2017
            23.03.2017

            Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Vlasta Repková
            20.03.2017

            Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Oľga Čičmancová
            09.03.2017

            Predaj pozemku v našej obci
            24.02.2017

            Martin Kučeravý ponúka na predaj pozemok v extraviláne obce Čavoj pri časti Krpelance. List vlastníctva: 847, typ parcely: C - Trvalý trávnatý porast, číslo parcely: 2054/4, k.ú: Čavoj, okres Prievidza, Rozmery pozemku: cca 66x70 m, Rozloha pozemku 4711 m2, cena za m2 - 2,34 Eur.

             

            Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Jánovi Oravcovi bytom Čavoj č 174 a to:

            v zmysle geometrického plánu číslo 380/2014 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza, v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
            10.02.2017

             

            Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Vladislav Juríček
            10.02.2017

            Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Územný plán obce Valaská Belá
            31.01.2017

            Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Valaská Belá
            17.01.2017

            Obec Čavoj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy -Základnej školy s materskou školou,Čavoj 35
            16.01.2017

            Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Pavol Novotka
            20.12.2016

            Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 3/2016 o miestnych daniach - návrh
            15.12.2016

            Schválené - Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh
            15.12.2016

            Rozpočtu na rok 2017
            15.12.2016

            Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 3/2016 o miestnych daniach - návrh
            30.11.2016

            Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh
            30.11.2016

            Návrh rozpočtu na rok 2017
            15.11.2016

            Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Valaská Bela - Obec Valaská Belá
            20.10.2016

            Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Viliamovi Trepačovi a manželke Alene obaja bytom Znievska 38, 851 06 Bratislava a to parc.č. 3156/2 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 16 m2,v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
            29.09.2016

            Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Jakubovi Juríčkovi bytom Čavoj č 11 a to parc.č. 3028/11 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 51 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3028/9 k.ú. Čavoja a parc.č. 3147/17 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 1 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3147/6 k.ú. Čavoja v zmysle geometrického plánu číslo 216/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
            20.09.2016

            Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Jozefovi Gážikoví a manželke Anne bytom Čavoj č 11 a to parc.č. 3028/12 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 8 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3028/9 k.ú. Čavoja a parc.č. 3147/18 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 1 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3147/6 k.ú. Čavoja v zmysle geometrického plánu číslo 216/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
            20.09.2016

            Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Čavoj - Milan Hrubina
            19.09.2016

            Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Radoslavovi Svrčkovi bytom Čavoj č 388 a to parc.č. 3147/16 k.ú. Čavoj – vodná plocha o výmere 4 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3147/6 k.ú. Čavoj v zmysle geometrického plánu číslo 216/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve v cene 6,00 Eur za 1 m2 .
            05.09.2016

            Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 23.11.2016
            05.09.2016

            Žiadosť o výrub drevín obce Čavoj
            19.08.2016

            Zaverečný účet obce Čavoj 2015
            09.06.2016

            Návrh všeobecného záväzného nariadenia č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čavoj
            09.06.2016

            Zámer Obce Čavoj odpredať majetok obce Čavoj - Františkovi Gulášovi bytom Benedikta 303/26, Prievidza a to parc.č. 3034/3 k.ú. Čavoj – zastavaná plocha o výmere 27 m2,ktorý vynikne odčlenením z parc.č. 3034/1 k.ú. Čavoja v zmysle geometrického plánu číslo 16/2016 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza.v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e a §9b)ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve.
            01.04.2016

            Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj
            15.12.2015

            Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2015 o zápise detí do Základnej školy s materskou školou od roku 2016
            15.12.2015

            Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
            15.12.2015

            Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2015 o miestnych daniach
            15.12.2015

            Schválený rozpočet na rok Rozpočet 2016
            15.12. 2015

            Návrh rozpočetu obce na rok 2016
            27. 11. 2015

          • rozpočet_2016
            • Návrh plánu na I.polrok 2016
            • NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj
              27.11.2015

              NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2015 o zápise detí do Základnej školy s materskou školou od roku 2016
              27.11.2015

              NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
              27.11.2015

              NÁVRH -Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2015 o miestnych daniach
              27.11.2015

              Zámer previesť majetok obce z dôvodu neupotrebiteľnosti 
              16. 01. 2015

              Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Čavoji  15. novembra 2014
              26. 09. 2014


              Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Čavoji 15. novembra 2014 
              26. 09. 2014

              Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Čavoj o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
              28. 07. 2014

              Návhr plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Čavoj na II. polrok 2014
              25. 06. 2014


              Návrh Záverečného účtu Obce Čavoj za rok 2013

              10. 06. 2014


              Zámer Obce Čavoj previesť majetok obce
              - Vladimírovi Vnučkovi a manž. Ivete Vnučkovej, Žarnova 822/28, Prievidza a to časť pozemku parc. č. 3156/1 - vodná plocha, k. ú. Čavoj vedený na LV č. 1 v cene 2 €/m2 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvody osobitného zreteľa: usporiadanie vlastníckych vzťahov, kupujúci dlhodobo pozemok užíva, predmetný pozemok leží medzi pozemkami parc. č. 148 a 154, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov.
              20. 03. 2014

              Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Čavoj
              19. 03. 2014

              Rozpočet Obce Čavoj na roky 2014 - 2016

              Návrh rozpočtu Obce Čavoj na roky 2014-2016
              03. 03. 2014

               

               

              Návrh VZN Obce Čavoj o nakladaní s komunálnymi odpadmi
              03. 03. 2014

              Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania - Vladislav Juríček, Čavoj
              05. 02. 2014

              Zámer Obce Čavoj previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa - Ján Oravec, Čavoj
              30. 09. 2013

              Zámer Obce Čavoj previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa - Janette Macháčová, Miroslav Husár, Roman Husár, Prievidza
              30. 09. 2013

               

              Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Čavoj na mesiace október 2013 - marec 2014
              03. 09. 2013

              Návrh záverečného účtu obce Čavoj
              11. 06. 2013

              Združenie urbáru - pozemkové spoločenstvo Čavoj - pozvánka na riadne valné zhromaždenie
              30. 04. 2013

               

              Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Jaroslav Marekovič, Trnava

              08. 04. 2013

              Návrh rozpočtu obce Čavoj na roky 2013-2015
              04. 03. 2013


              Návrh VZN obce č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Čavoj na úseku školstva
              26. 02. 2013

               

              Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Vladimír Súder a manželka Oľga, Čavoj
              14. 12. 2012

               

               

              Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj
              14. 12. 2012

               

               

              Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o miesntych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
              14. 12. 2012

               

               

              Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
              25. 11. 2012

               

              Príkaz starostu obce Čavoj č. 2 na odvolanie mimoriadnej situácie
              19. 02. 2012

               

              Príkaz starostu obce Čavoj č. 1 na vyhlásenie mimoriadnej situácie
              14.02.2012 

              Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy Základná škola s Materskou školou v Čavoji
              13. 01. 2012

               

              Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
              15. 12. 2011

              Návrh VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
              22. 11. 2011

              Dodatok č. 1 k VZN obce č. 4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj
              21. 07. 2011

              Obec Čavoj - Záverečný účet - výročná správa za rok 2010
              15. 07. 2011

              Návrh rozpočtu obce Čavoj na roky 2011 - 2013
              20. 06. 2011

              Návrh VZN Obce Čavoj č. 1/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čavoj
              20. 06. 2011

              Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky č. 311/2010 zo 6. júla 2010 o vyhlásení referenda
              27. 07. 2010

              Rozpočet Obce Čavoj na roky 2010 - 2012
              18. 12. 2009

              Všeobecne záväzné nariadenie  Obce Čavoj č. 3/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
              09. 12. 2009

              Návrh VZN Obce Čavoj o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj
              25. 11. 2009

              Štátna ochrana prírody SR, Správa chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy - informácia o novele trestného zákona v súvislosti s jazdením na motorkách, štvorkolkách a iných motorových vozidlách
              29. 05. 2009

              Výzva k súťaži, súťažné podklady - Rekonštrukcia a modernizácia ciest, spevnenie svahu pri ceste
              25. 05. 2009

          • Rozpočet obce na rok 2015
            12. 10. 2015

            Návhr plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Čavoj na I. polrok 2016
            27. 11. 2015

        • Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ a MŠ obce Čavoj
          01.08.2018

      • Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Michal Dušička
        22.10.2018

        Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Lucia Tóthová
        15.10.2018

        Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Mgr. Branislav Hóz
        12.10.2018

        Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Ľuboš Petráš
        05.10.2018

        Predaj pozemku v obci
        Obec Čavoj v zmysle Zákona č. 140/2018 Z.z. o nadobudnutí vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov zverejňuje zámer predať pozemok Vlasty Repkovej registra ,,E" par.č. 1565 k.ú. Čavoj orná pôda o výmere 2737 m2 v cene 2,75 Eur za 1 m2 .
        04.10.2018

        Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Emília Lopašková, Ľ. Ondrejova 11/14, Prievidza
        24.09.2018

        Zámer predať majetok Magdaléna Hancková zverejňuje zámer predať parcely registra ,,E", k.ú. Čavoj orná pôda a trvalé trávnaté porasty v cene 0,27 € / m2.
        02.08.2018

        Zámer predať majetok Vlasta Repková zverejňuje zámer predať parcely registra ,,E", k.ú. Čavoj orná pôda a trvalé trávnaté porasty v cene 0,27 € / m2.
        02.08.2018


Súvisiace odkazy: O obci, Územný plán obce, História, Súčasnosť, Partnerská obec, Mikroregión Magura-Strážov, MAS Magura - Strážov, Čavojské letné slávnosti, 2. svetová vojna a SNP, Obyvatelia obce, PHSR, Spravodajstvo, Pracovné miesta, Obnova obce, Povinné zverejňovanie, COVID 19,

Náhodná fotografia