Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 02/2011


 

Obec Č a v o j

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2011

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci  Čavoj


Schválené uznesením č. 6/5/2011  na zasadnutí  Obecného zastupiteľstva obce Čavoj dňa  9/12/20112

 

Obec Čavoj v súlade s ustanoveniami  § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm.  c) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)  a v súlade s ustanoveniami  zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení (ďalej len zákon o miestnych daniach) vydáva pre obec Čavoj  

toto všeobecne záväzné nariadenie.

Prvá časť

Úvodné ustanovenia

§  1

Predmet úpravy

1. Obecné zastupiteľstvo obce Čavoj podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení  a v nadväznosti na § 98 zákona o miestnych daniach zavádza miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čavoj.

 

§  2

Druhy miestnych daní

Obec Čavoj spravuje a vyberá na svojom území:

1. miestne dane: 

A)   daň z nehnuteľností

B)   daň za psa

C)   daň z užívanie verejného priestranstva

D)   daň za ubytovanie

E)   daň za nevýherné hracie prístroje 

2. miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

§ 3

Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. A), B), E) a v § 2 ods. 2 je kalendárny rok.

 

Druhá časť

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 4

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

-  daň z pozemkov,

-  daň zo stavieb.

 

DAŇ  Z POZEMKOV

§ 5

Základ dane

Správca dane ustanovuje na území obce Čavoj hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu danez pozemkov násobí výmera pozemku v m2 nasledovne: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,1659 €/ m2 

b) trvalé trávnaté plochy 0,0192 €/ m2 

c) záhrady, 1,32 €/ m2        

d) lesné pozemky  na základe ocenenia                                                                                      

e) zastavané plochy a nádvoria 1,32 €/ m2 

f) stavebné pozemky           13,27 €/ m2 

g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov  1,32 €/ m2       

 

§ 6

Sadzba dane

Správca dane určuje pre pozemky na území obce Čavoj ročnú sadzbu z pozemkov:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,50  %   

b) trvalé trávnaté porasty 0,80 %    

c) záhrady 0,50  %   

d) lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy 0,40  %   

e) zastavané plochy a nádvoria 0,50  %  

f) stavebné pozemky 0,25  %  

g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,50  %  

       

§ 7

Oslobodenie od dane a zníženie dane

Správca dane  v súlade s  § 17 ods. 2  písm. i) zákona o miestnych daniach oslobodzuje od dane z pozemkov lesné pozemky od nasledujúceho roka  od vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky) vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva – Urbár Čavoj. 

 

DAŇ  ZO  STAVIEB

§ 8

Daň zo stavieb

1. Správca dane určuje pre stavby na  území  obce Čavoj ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj  začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:  

a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby:    0,066 €/m2  

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby  využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb

na vlastnú administratívu: 0,033 €/m2 4

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát  a domčekov na individuálnu rekreáciu: 0,199 €/m2

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov: 0,116 €/m2   

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu: 0,265 €/m2   

f) stavby na ostatné podnikanie a na  zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívusúvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou: 0,597 €/m2  

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f): 0,099 €/m2  

                                 

2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie v sume 0,06 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia (prízemia).

 

§ 9

Oslobodenie od dane a zníženie dane

Správca dane  v súlade s  § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach oslobodzuje od dane zo stavieb stavby vo vlastníctve cirkvi slúžiace na vykonávanie  náboženských obradov.

 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

§ 10

Vyrubovanie a platenie dane

1. Daň   z   pozemkov  a   daň  zo   stavieb    správca  dane    vyrubí  platobným výmerom.

2. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do  15  dní  odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

3. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti v dražbe vyrubí správca dane pomernú časť dane vydražiteľovi, začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni  v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

Tretia časť

DAŇ  ZA  PSA

§ 11

Predmet dane

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. 

2. Predmetom dane za psa nie je

       a)  pes chovaný na vedecké účely a výskumne účely,

       b)  pes umiestnený v útulku zvierat    

       c)  pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým  zdravotným postihnutím.

 

§ 12

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  

a)  vlastníkom psa alebo

b)  držiteľom  psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.     

 

§ 13

Základ dane

Základom dane je počet psov.

 

§ 14

Sadzba dane

1. Daň na kalendárny rok za jedného psa sa stanovuje na: 5,- € ročne.

2. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

      

§ 15

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 11 ods.1 tohto nariadenia, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

 

§ 16

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

a) Daňovník je povinný  oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

b) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

c) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

d) Daňovník je povinný do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti zakúpiť na obecnom úrade v Čavoji evidenčnú známku pre psa a zabezpečiť, aby pes známku nosil.

 

Štvrtá časť

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§ 17

Predmet dane

1. Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky tuhých palív, stavebného materiálu a zariadení  (mimo skládky odpadu), trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod.

2. Verejným priestranstvom sú podľa tohto nariadenia najmä cesta, miestna komunikácia, námestie, chodník, trhovisko. Za verejné priestranstvo na účely tohto nariadenia sú určené všetky verejnosti prístupnépozemky v obci.

3. Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska  pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom (napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves) na tom istom mieste po dobu viac ako 30 dní. 

4. Pri odhlásení motorového  vozidla  z evidencie motorových vozidiel na príslušnom orgáne štátnej správy sa za súvislé státie považuje státie vozidla odo dňa odhlásenia motorového vozidla.

 

§ 18

Daňovník

Daňovníkom   je   fyzická  alebo   právnická  osoba,   ktorá   verejné  priestranstvo   užíva na účely uvedené v  § 17 tohto VZN.

 

§ 19

Základ dane

Základom    dane   za   užívanie    verejného    priestranstva   je   výmera  užívaného verejného priestranstva   v m2.

 

§ 20

Oslobodenie

1. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.

2. Daň sa neplatí za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie alebo sa verejné priestranstvo užíva na základe nájomnej zmluvy.

3. Daň sa neplatí za skládky tuhého paliva a ostatných druhov materiálu, pokiaľ budú umiestené na verejnom priestranstve do 24 hodín. 

 

§ 21

Sadzba dane

1. Za skládku tuhého paliva a stavebného materiálu a zariadení (nad 24 hodín)    0,07 €/m2/deň

2. Za umiestnenie zariadení cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií                         1,00 €/m2/deň

3. Za vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska pre jedno vozidlo sa určuje paušálna ročná daň    66,- €   

4. Daň za trvalé parkovanie vozidla na obecnej komunikácii sa stanovuje na :                     

- pre osobné vozidlo                                   17,- €/mesiac  

- pre nákladné vozidlá a autobusy                33,- €/mesiac  

za každý aj neúplný mesiac,  počas ktorého je  verejné  priestranstvo užívané vyššie uvedeným spôsobom.

 

§ 22

Vznik a zánik daňovej povinnosti

1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

 

§ 23

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane, najmenej 3 dni pred vznikom daňovej povinnosti. Táto  povinnosť  sa  netýka skládky tuhých palív.

2. V prípade  vyhradenia  priestoru  z verejného  priestranstva  ako  parkoviska  je záujemca povinný požiadať o povolenie  OcÚ  najmenej  14  dní   pred  začiatkom  užívania  verejného  priestranstva  na uvedený účel.

3. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

4. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

 

Piata časť

DAŇ  ZA UBYTOVANIE

§ 24

Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis a ktoré sa nachádza na území obce Čavoj.     

 

§ 26

Daňovník a platiteľ dane

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá  sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia,  ktorý odplatné  prechodné ubytovanie poskytuje.   

 

§ 27

Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní.

 

§ 28

Sadzba dane, vyrubenie a platenie dane

1. Sadzba dane   v  rodinnom dome poskytujúcom prechodné ubytovanie je:        0,50 €  osoba/deň

2. Daň v stanovenej výške pre obec vyberá a ručí za ňu fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytla prechodné ubytovanie.

3. Podkladom na účely dane za ubytovanie v ubytovacom  zariadení je evidencia vedená v knihe ubytovaných pre zapisovanie osôb ubytovaných v ubytovacom zariadení, ktorú platiteľ dane predloží správcovi dane štvrťročne, v lehote do 15 dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného štvrťroka.

4. Správca dane vyrubí prevádzkovateľovi zariadenia daň za ubytovanie platobným výmerom za príslušné zdaňovacie obdobie. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo na účet správcu dane.

 

§ 29

Oslobodenie od dane

Daň neplatí  nevidomá     osoba,    bezvládna   osoba     a držiteľ    preukazu    ZŤP/S    (zdravotne     ťažko  postihnutý so   sprievodcom)  a ich sprievodcovia.

 

Šiesta časť

DAŇ  ZA  NEVÝHERNÉ HRACIE  PRÍSTROJE

§ 30

Predmet dane

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).

Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

 

§ 31

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

 

§ 32

Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

 

§ 33

Sadzba dane

Sadzba dane je za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok  35,00  €.  

 

§ 34

Vznik a zánik daňovej povinnosti

1.  Daňová    povinnosť  vzniká  dňom  začatia   prevádzkovania   prístroja   a zaniká dňom  ukončenia   jeho  prevádzkovania.

2.   Začatím    prevádzkovania  sa   rozumie  deň   uvedený  v  ohlásení, prípadne deň  zistený    podľa vykonaného  miestneho zisťovania.

3.  Ukončením    prevádzkovania      sa   rozumie     deň        uvedený  v   ohlásení     o    ukončení  prevádzkovania  nevýherného  hracieho   prístroja, prípadne  deň  zistený podľa vykonaného   miestneho  zisťovania.

   

§ 35

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

1. Daňovník  je  povinný písomne oznámiť vznik   daňovej povinnosti do 30   dní  odo dňa vzniku  daňovej povinnosti.

2. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie  splatná bez vyrubenia do 31. januára  príslušného zdaňovacieho obdobia.

4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

5. Zmeny všetkých údajov uvedených v oznámení je daňovník povinný   písomne oznámiť obci v lehote 10 dní. Ak sa  jedná o zmenu umiestnenia automatu, túto skutočnosť je daňovník povinný oznámiť  obci najneskôr   v deň  uskutočnenia zmeny.

Daňovník v oznámení uvedie:

1. plné obchodné meno, IČO, miesto podnikania,

2. výrobné číslo a druh automatu

3. adresu prevádzkarne alebo miesta, kde sa  automat nachádza

4. telefonický, faxový prípadne emailový kontakt na seba alebo zodpovednú osobu    

5. deň začatia, prípadne zmeny alebo ukončenie prevádzkovania automatu. 

6. Daňovník je povinný umiestniť na vlastné náklady na každý predajný automat identifikačný štítok tak, aby bol dobre viditeľný pri bežnom používaní automatu. Identifikačný štítok musí  obsahovať tieto  údaje:

       a)  názov firmy, resp. meno podnikateľa, IČO

       b)  výrobné číslo a druh automatu

       c)  adresa prevádzkarne alebo miesta, kde sa automat nachádza

       d)  dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania

 

Siedma časť

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

§ 36

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

 

§ 37

Platiteľ poplatku

1. Poplatok za komunálne odpady platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) fyzická alebo právnická osoba,  ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v obci na účel podnikania.

2. Ak má osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu.

3. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru; ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca, určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca.

4. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka za ostatných členov domácnosti môže na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

5. Poplatníkom nie je osoba, ktorá sa preukázateľne v obci nezdržiava a bol jej v zmysle § 7 zákona č. 500/2004 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR zrušený trvalý pobyt.

 

§ 38

Sadzba poplatku

1. Sadzba poplatku je:

a) pre poplatníka podľa  § 37 ods. 1 písm. a) je poplatok

- 0,0411 €/deň ( 15,- €/rok) - fyzická osoba  s trvalým alebo prechodným pobytom v obci,

- 0,0274 €/deň ( 10,- €/rok) – fyzická osoba, ktorá  nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt  a vlastní alebo užíva pozemok bez stavby alebo so stavbou, ktorá neslúži na bývanie a rekreáciu (táto osoba  platí obci poplatok z titulu vlastníctva nehnuteľnosti a nie z titulu súvislého alebo 

nesúvislého pobytu).

- 0,0822 €/deň (  30,- €/rok) – fyzická osoba, ktorá v obci nemá trvalý ani prechodný pobyt  a vlastní alebo užíva stavby určené alebo slúžiace na bývanie a rekreáciu (táto osoba platí obci poplatok z titulu vlastníctva nehnuteľnosti a nie z titulu súvislého alebo nesúvislého pobytu).

b) pre poplatníka podľa  § 37 ods. 1 písm. b) je poplatok 

- 0,0411 €/deň - právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie

c) pre poplatníka podľa  § 37 ods. 1 písm. c) je poplatok 

- 0,0441 €/deň - fyzická alebo právnická osoba,  ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v obci na účel podnikania v oblasti obchodu, skladovania   a služieb – pošta, oprava áut, pneuservis, autodoprava, kaderníctvo a ostatné služby,

- 0,0070 €/deň  - fyzická alebo právnická osoba,  ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v obci na účel podnikania v  reštauračných, kaviarenských alebo pohostinských službách.

d) fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ za VOK podľa množstva a druhu vyvezeného odpadu - na základe faktúry.

 

§ 39

Určenie poplatku

1. Poplatok sa určuje na jeden kalendárny rok:

a) ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 37 odsek 1 písm. a) v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva  alebo je oprávnený užívať, alebo

b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 37 odsek 1 písm. b) alebo písm. c).

2. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet

a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom  1,  a

b) priemerného počtu miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby.

 

§ 40

Ohlasovacia povinnosť

1. Platitelia poplatku sú povinní obci nahlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre správne určenie výšky poplatku, a to najneskôr do jedného mesiaca, keď táto skutočnosť nastala.

2. Poplatková povinnosť vzniká dňom:

a) pre fyzickú osobu – občana:

- dňom vzniku trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v obci

- dňom vzniku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou

- dňom vzniku práva užívať záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast

- dňom vzniku práva užívať pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného pozemku 

a pozemku, ktoré je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha

d) pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom:

- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosti a je nehnuteľnosť takáto právnická osoba oprávnená 

užívať alebo ju užíva na iný účel ako na podnikanie

e) pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu):

- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania

3. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platí poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:

a) svoje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatník právnická osoba názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo

b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka

c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku tak aj doklady, ktoré odôvodňuje zníženie alebo odpustenie poplatku

4. Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, že sa stávajú platiteľmi poplatku.

 

§ 41

Vyrubenie poplatku a splatnosť

1. Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.

2. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  platobného výmeru.

3. Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok vráti do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti obcou. Najneskôr však do 70 dní od začiatku ďalšieho kalendárneho roka. Pokiaľ z uvedeného dôvodu požiada poplatník o vrátenie preplatku, bude mu vrátený do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti.

 

Ôsma časť

OSLOBODENIE A ZNÍŽENIE POPLATKU, KONANIE

§ 42

Konanie a sankcie

1. V konaní vo veciach miestnych daní a miestneho poplatku sa postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Vo veciach neupravených v tomto VZN sa postupuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení.

 

§ 43

Oslobodenie a zníženie poplatku

1. Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch miestne poplatky znížiť aj pod najnižšiu sadzbu alebo odpustiť. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie je potrebné podať správcovi miestnych daní a poplatku pred splatnosťou poplatku.

2. Odpustenie poplatku sa nevzťahuje na dočasné pobyty v nehnuteľnostiach v obci, kde poplatník platí obci poplatok z titulu vlastníctva nehnuteľnosti a nie z titulu súvislého pobytu na základe  prechodného pobytu v obci.

3. Študentov stredných a vysokých škôl ubytovaných v študentských domovoch sa znižuje poplatok o 50 %, t. j. 7,5 €/rok.

4. Obec zníži alikvotne miestny poplatok osobám :

- s celoročným alebo dlhodobým pobytom v zahraničí (potvrdenie príslušného úradu alebo 

zamestnávateľa),

- osobám vo výkone trestu odňatia slobody.

5. V rodine, kde žije viac ako 5 členov sa poplatok za každého ďalšieho člena znižuje o 50%, t. j. na  7,5,00 €/rok.

 

Deviata časť

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

§ 44

Záverečné a zrušovacie ustanovenia

1. Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

2. Nadobudnutím   účinnosti   tohto VZN sa zrušuje VZN č. 3/2009  o   miestnych   daniach  a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj schválené 2. 12. 2009 uznesením č. 5/5//2009.14

3. Zmeny  a   doplnky   tohto  všeobecne   záväzného   nariadenia   schvaľuje  Obecné zastupiteľstvo obce Čavoj.

4. Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 2/2011 o miestnych  daniach a miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Čavoj bolo schválené obecným zastupiteľstvomobce Čavoj dňa 9. 12. 2011 uznesením č. 6/5/2011 a účinnosť nadobúda dňa 1. januára 2012.

 

Ján Novotka, starosta obce

 

Zverejnené: 23. 11. 2011

Schválené: 09. 12. 2011

Vyhlásené: 15. 12. 2011

Účinnosť: 01. 01. 201215

 

Príklady na výpočet poplatku:

Príklad č. 1.

Jednota – obchod s piatimi zamestnancami ( do počtu zamestnancov sa započítavajú aj zamestnanci, ktorí 

majú trvalý pobyt v Čavoji a platia aj oko občania tých 15,. €)

Sadzba     x   počet dní   x    ukazovateľ produkcie KO ( počet zamestnancov x koeficient 1)

0,0411     x      365   x    ( 5 x 1) = 75,- €

To isté je aj pri pošte a podnikateľoch okrem tých, ktorý poskytujú reštauračné, kaviarenské alebo iné 

pohostinské služby.

Príklad č. 2

Bar alebo pohostinstvo s 20 miestami na sedenie, bez zamestnancov

Sadzba     x   počet dní   x    ukazovateľ produkcie KO ( počet zamestnancov x koeficient 1  +  počet miest)

0,0070      x      365        x   ( 0 x 1       +    20) = 51,10 €

Príklad č. 3

Bar alebo pohostinstvo s 35 miestami na sedenie  a 3  zamestnancami

Sadzba     x   počet dní   x    ukazovateľ produkcie KO ( počet zamestnancov x koeficient 1  +  počet miest)

0,0070      x      365        x   ( 3 x 1       +    35)   =  97,07 €

 


Náhodná fotografia
Fašiangové kordovanie