Zmluva o partnerstve obcí Branišovice - ČavojDátum pridania: 14.02.2009        Po?et zobrazení: 8012          tla?i? ?lánok

Zmluva o partnerstve obcí Branišovice - Čavoj

Branišovice 25. júna 2005


Zmluva o partnerstve
medzi

Obcou Branišovice
(Česká republika)

 a

Obcou Čavoj
(Slovenská republika)

 

Po dlhých desaťročiach rozdelenia Európy, sú hranice medzi národmi znova otvorené pre všetkých. Naše krajiny sú rozhodnuté spolu žiť, spolupracovať v priateľstve a vytvárať spoločnú budúcnosť.

V tomto duchu, my, starostovia z Obce Branišovice a Obce Čavoj podpisujeme tuto zmluvu, v ktorej sa slávnostne zaväzujeme k nasledujúcemu:

 • Vytvorenie a udržovanie dlhodobých vzťahov našich obcí a podpore vo všetkých oblastiach, uskutočňovania výmenných akcií medzi našimi občanmi tak, aby sme vytvorili podmienky pre hlbšie vzájomné pochopenie vyhľadávaním spoločných záujmov, vzájomným obohacovaním našimi kulturními a sociálnymi tradíciami a vytváraniu nového európskeho spoločenstva.

 

 • Rozšírenie našich priateľských, vyrovnaných a mierových vzťahov, ktoré už medzi nami existujú.

 

 • Uskutočniť všetky iniciatívy v rámci našeho partnerstva tak, aby naše obce neboli spojené len administratívne, ale hlavne ako obce živých politických, sociálnych, ekonomických, kultúrnych, školských a športových záujmov.

 

 •  Podporiť hlavne mládež a využívať rámce našeho partnerstva pre jej vývoj.
 • Zúčastniť sa politického zbližovania na ktorom pracujú naše vlády, ktoré ale musia realizovať naši občania.
 • História našich národov má bohatou spoločnú minulosť a svedčí o našej príslušnosti k jednej Európe. Nech táto partnerská zmluva je základným kameňom diela, ktoré budeme společně stavať a  nech podporí storočné vzťahy, ktoré budeme priateľsky a slobodne udržovať a podporovať v budúcnosti.


 

Jan Novotka
zástupca starostu obce Čavoj


Branišovice 25. června 2005


                          

Smlouva o partnerství
mezi

Obcí Branišovice
(Česká republika)

a

Obcí Čavoj
(Slovenská republika)

Po dlouhých desetiletích rozdělení Evropy, jsou hranice mezi národy opět otevřeny všem. Naše země jsou rozhodnuty spolu žít, spolupracovat v přátelství a vytvářet společnou budoucnost.

V tomto duchu, my, starostové z Obce Branišovice a Obce Čavoj podepisujeme tuto smlouvu, ve které se slavnostně zavazujeme k následujícímu:

 • Vytvoření a udržování dlouhodobých vztahů našich obcí a podpoře ve všech oblastech, uskutečňování výměnných akcí mezi našimi občany, tak abychom vytvořili podmínky pro hlubší vzájemné pochopení vyhledáváním společných zájmů, vzájemným obohacováním našimi kulturními a sociálními tradicemi a vytváření nového evropského společenství.
 • Rozšíření našich přátelských, vyrovnaných a mírových vztahů, které již mezi námi existují.

 

 • Uskutečnit veškeré iniciativy v rámci našeho partnerství, aby naše obce nebyly spojeny jen administrativně, ale hlavně jako obce živých politických, sociálních, ekonomických, kulturních, školních a sportovních zájmů.

 

 • Podpořit především mládež a využívat rámce našeho partnerství pro její vývoj.

 

 • Účastnit se politického sblížení na kterém pracují naše vlády, které ale musí realizovat naší občané.

 

 • Historie našich národů má bohatou společnou minulost a svědčí o naši příslušnosti k jedné Evropě. Ať tato partnerská smlouva je základním kamenem díla, které budeme společně stavět a ať podpoří staleté vztahy, které budeme přátelsky a svobodně udržovat a podporovat v budoucnosti.


 

Michal Zima
starosta obce Branišovice


Súvisiace odkazy: Obec Branišovice, Rok 2006, Rok 2007, Rok 2008, Rok 2009, Rok 2011,

Náhodná fotografia