Združenie urbáru v Čavoji, pozemkové spoločenstvo

Predseda: Ing. Ján Halaška
tel.:    046 545 01 12   
e-mail: urbarcavoj@centrum.sk


Podpredseda: Ján Novotka
Členovia výboru:
Ing. Jozef Murko
Peter Novotka
Roman Vlček

Dozorná rada
Predseda: Milan Vaško
Členovia:
Ján Svrček
Milan Juríček
Hospodársky pracovník: Dušan Šmýkal
Ekonómka: Alena Juríčková

Dňa 8. marca 1992 sa konala zakladajúca schôdza bývalých urbaristov. Na schôdzi bol zvolený dočasný výbor, ktorý zastupoval urbaristov pri odovzdávaní urbáru štátnymi lesmi. Členmi výboru boli Ján Súder – predseda, Cyril Belák, Cyprian Halaška, Milan Petráš a Ján Králik – členovia.
V súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 181/1995 Zb. o pozemkových spoločenstvách sa dňa 18. februára 1996 konalo valné zhromaždenie Združenia urbáru v Čavoji, na ktorom boli prijaté stanovy združenia.

Spoločenstvo hospodári na ploche lesného pôdneho fondu, ktorý je organizačne začlenený do Lesného užívateľského celku Urbár Čavoj.
Celková výmera je 536,2 ha lesov (v spoločnom užívaní Združenia urbáru Čavoj – 404,08 ha a OZ Prievidza – 48,29 ha). Z toho výmera ochranných lesov je 82,88 ha.

 Výročné správy

 

Ponuky na odpredaj spoluvlastníckych podielov